Miserend

Hétfőtől-szombatig
7:15
18:00

A júniusi Jézus Szíve litániák minden este 17.45-kor kezdődnek az esti szentmisék előtt.

Vasárnap és ünnepnap
7:30
9:00
10:30
18:00 

Filia Kaposújlak
Vasárnap
11:45

Keresztelés
Vasárnap délelőtt 10:00
keresztelésre felkészítő
a keresztelést megelőző héten kedden 17:45-kor


 

Szentháromság Vasárnapja június 16.

2.)   Jövő héten Úrnapja, az esti 18 órai püspöki szentmisét követően
a város többi plébániájával összevont,
közös Úrnapi körmenetet végzünk a Kossuth téren.

3.) Júniusban az esti misék előtt 17.45-től, Jézus Szíve litániát végzünk.

Ezekre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!
 


Szentháromság Vasárnapja június 16.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből  /Jn 16, 12-15

  A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek.

  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
       ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek.
Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
  Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.''

  Ezek az evangélium igéi.

   Jézus már búcsúbeszédében bepillantást engedett a Szentháromság titkába. Földi életében arra törekedett, hogy megdicsőítse az Atyát, viszont az Atyától azt várja, hogy dicsőítse meg őt emberi természete szerint is. A Szentlelket azért küldi el az Atyától, hogy művét befejezze, és egyúttal a világ előtt is kibontakoztassa dicsőségét. Az Atya, a Fiú és Szentlélek kapcsolata tehát a kölcsönös szeretet és a szeretetben való egység. Ez az élet teljessége, s mi a kinyilatkoztatásban ennek kicsordulását kaptuk, s majd a színelátásban tárul fel egészen előttünk.
 


Legfrissebb híreink

Május 22-én, szerdán 17.30-tól a Püspökség nagytermében Lányi Béla SVD misszionárius beszámolója a Fülöp-szigeteki egyház életéről és missziós munkájáról

Május 22-én, szerdán 17.30-tól a Püspökség nagytermében Lányi Béla SVD misszionárius beszámolója a Fülöp-szigeteki egyház életéről és missziós munkájáról. Béla testvér több, mint 10 éve szolgál Ázsiában, építészmérnök, egyetemi tanár és utcagyerekekkel is foglalkozik. Háromévente jöhet szabadságra Magyarországra, ennek apropóján hívtuk meg Kaposvárra. 
 


 

„Az egyház kincsei vagytok!” – olajszentelési szentmise a Székesegyházban

        „Az egyház kincsei vagytok!” – olajszentelési szentmise a Székesegyházban

Nagycsütörtök délelőtt krizmaszentelési misén vett részt egyházmegyénk papsága, a Kaposvári Székesegyházban. Varga László megyéspüspök, Balás Béla nyugalmazott megyéspüspök és a papság közösen mutatta be a szentmisét, melyben sor került a keresztelendők és a betegek olajának; illetve a keresztség, bérmálás és egyházi rend kiszolgáltatásakor, valamint templomszenteléskor használatos krizma megszentelésére.

       A főpásztor prédikációjában hálát adott az egyházmegyében szolgáló papokért, majd az egyházmegyei zsinatban való tevékeny részvételre buzdította a jelenlévőket.

         „Kedves Paptestvérek! Mielőtt megújítanánk papi ígéreteinket, szeretnék köszönetet mondani értetek! Az egyház kincsei vagytok! Ajándékok Istentől a világ számára! Köszönöm, hogy igent mondtatok a hivatásotokra és hogy minden nehézség ellenére hűségesek maradtatok ahhoz, aki kiválasztott és meghívott benneteket. Ti vagytok a mi gazdagságunk! Hálát adok a hitetekért, nem csak a tanult hitért, melyben elsajátítottátok az egyház tanítását, s hirdetitek az igazságot, hanem azért a hitért is, amely egész lényével meghajol a tanult igazság előtt. Hálát adok a szívbéli hitetekért, hogy nem csak tudjátok az igazságot, s hirdetitek azt, hanem hajlandóak vagytok az életeteket is rátenni erre az igazságra. Köszönöm, hogy a hit tanúi, a hit emberei vagytok, s köszönöm a reményeteket.

       Sokan kétségbe esnek, s reménytelennek látják a közeli s távoli jövőt. Szükségünk van a remény embereire, olyanokra, akik őrzik az örök életet és a Mennyországot. Nem csak beszélnek róla, hanem úgy is élnek, mint akiknek ez az igazi reményük. Mindent erre az egy lapra tesznek fel. Köszönöm a reményeteket, hogy őrzitek, hirdetitek és másokat is meghívtok erre a reményre.

       Köszönöm a szereteteteket, bizalmatokat irántam és egymás iránt. Köszönöm azt a szeretetet, melyet megéltek a rátok bízottak terén különösen a szenvedő, szegény, beteg, bajba jutott embertársaitok felé. Legyetek a szeretet tanúi, a szeretet emberei!

        A múlt évben egyházmegyei zsinatot hirdettem. A zsinati folyamat zajlik, körülbelül félidőben leszünk a nyáron. Több dokumentum olvasható már a honlapunkon. A zsinat megvalósulásához szükség van rátok és a hívekre is. Köszönöm mindazoknak, akik bekapcsolódtak a folyamatba, akik elfogadták a meghívást, beszélnek arról, ami a zsinat témája.

A zsinat logójában három szó szerepel: vonzásban, egységben, közösségben.

        Azt kérem tőletek, hogy tegyétek vonzóvá az egyházat! Nagyon sokak számára az egyház nem örömhír, hanem rémhír, s ezért mi is felelősek vagyunk. Nem kívánnak közénk tartozni, sokan elhagyják az egyházat különösen a fiatalabb nemzedékből, vagy be sem lépnek. Tegyétek vonzóvá az egyházmegyét, s tegyétek vonzóvá a papságotokat!

        Az evangélium, a krisztusi örömhír mindenkinek vonzó, ha megéljük. Talán a legvonzóbbá akkor tudjuk tenni a hivatásunkat, ha látszik rajtunk az evangélium öröme. Ez egy belülről fakadó csodálatos ajándék, s akinek megvan, annak nem kell külön bizonyíték arra, hogy Isten országa elérkezett. Tegyétek vonzóvá a hivatásotokat, s akkor nem lesz paphiány az egyházmegyében.

  

 

 

 

 

        Isten mindig támaszt hivatásokat, de nagyon sokszor, akikben felébred, nem mernek elindulni, mert nem vonzza őket az, amit rajtunk, vagy tőlünk látnak. Tegyük vonzóvá az egyházat, a hivatást ebben az egyházmegyében! Engedjük meg, hogy az evangélium öröme átjárja a szívünket, a szavainkat, a tekintetünket, a jelenlétünket ebben a világban!

        A másik hívószó az »egységben«. A gonosz legnagyobb diadala az egyházban és az egyházak között a megosztottság. Még mindig nem teljesítettük Jézus végrendeletét: »Legyenek mindnyájan egy!« Ez az egység olyan szoros Jézus vágya szerint, mint amilyen egységben volt Ő a mennyei Atyával. A megosztottság nem az egyházak között, közösségek között kezdődik, hanem a szívünkben. Először ott kell megszüntetni minden előítéletet, ítéletet, hogy szabaddá váljunk a szeretetre, az egységre. Amíg megőrizzük bárkivel szemben az előítéletet, ítéletet, haragot, gyűlöletet a szívünkben, addig nyitva hagyjuk az ajtót a gonosz számára. Az egységünk prófétai jellé válhat egy megosztottságtól szenvedő világban. Legyünk az egység emberei, melynek forrása a Krisztussal való szoros egység!

  

 

 

 

 

         A harmadik hívószó a »közösségben«. Jézus közösséget alapított. A közösségre bízta az evangélium hirdetését, az Isten országának a küldetését. Csak közösségben válhatunk szentté, s csak együtt tehetjük a másikat szentté. Minket papokat is erre rendelt a Jóisten, hogy szolgáljuk az általános papság szentté válását a szentségekkel, az ige hirdetésével és az életpéldánkkal. Csak közösségben lehet hiteles tanúságot tenni Isten országának az örömhíréről. Ne szigetelődjetek el! Vállaljátok fel a testvéri közösséget a többi pappal és a hívekkel! Vállaljatok szeretetközösséget! Arról ismerték meg a kezdetek egyházában a híveket és a papokat, hogy mennyire szeretik egymást. Egy élő szeretetközösség ma is vonzó. Legyetek tanúi annak a szeretetközösségnek, amely szeretettel van az élet iránt, amelyet Istennel ápoltok és éltek meg nap mint nap. Imáitokban, a Szentírás olvasása közben, a szentmise bemutatásakor, a szentségek kiszolgáltatásakor és a személyekben jelenlévő Krisztussal való találkozáskor. Vállaljatok szeretetközösséget azokkal, akiket a világ megvet, szemétnek tekint, kitaszít! Legyetek Isten szeretetének tanúi ebben az egyházmegyében, s akkor el fogják hinni az emberek a szavunkat, hogy Isten országa elérkezett, mert hitelesek leszünk!” – fogalmazott a megyéspüspök, majd a homília után a papok megújították szentelésükkor tett fogadalmukat.

 

 

 

 

 

Fotó: Kling Márk

Forrás és galéria: https://kaposvar.egyhazmegye.hu/2019/04/18/az-egyhaz-kincsei-vagytok-olajszentelesi-szentmise-a-szekesegyhazban/