Miserend

Hétfőtől-szombatig
7:15
18:00

Vasárnap és ünnepnap
7:30
9:00
10:30
18:00

Filia Kaposújlak
Vasárnap
11:45

Keresztelés
Vasárnap délelőtt 10:00
keresztelésre felkészítő
a keresztelést megelőző héten kedden 17:45-kor


 


Január 13. Vízkereszt utáni vasárnap (Urunk megkeresztelkedése)

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből  /Lk 3, 15-16. 21-22

Amikor Jézus megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég.

      Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: ,,Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani, Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.
      Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: 
      ,,Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.''
 
       Ezek az evangélium igéi.

        Az újszövetségi kinyilatkoztatás lényege az, hogy Isten Atyának mutatta magát a Fiú és a Szentlélek eljövetele által. Ez a bejelentés megtörtént a Jordánnál, amikor Jézus magára vette a bűnbánat keresztségét. A képben benne van az is, hogy Isten atyja akar lenni annak a bűnös emberiségnek, amellyel Jézus azonosította magát. 
        A Szentlélek kiáradása lesz a biztosíték, hogy a bűnből ki lehet emelkedni.
 


Legfrissebb híreink

Ökumenikus imahét programja 2019. január 20-27.

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”(MTörv/5Móz 16,18-20)

 

Vasárnap:      Evangélikus templom              Varga László
                                    katolikus püspök

Hétfő:             Szent Margit templom              Pongrácz Máté 
                                    evangélikus lelkész

Kedd:              Szent Imre templom                Jóföldi Endre
                                    baptista gyülekezetvezető 

Szerda:           Református templom              Varga Péter
                                    katolikus plébános

Csütörtök:       Jézus Szíve templom             Vígh Bence 
                                    metodista lelkész 

Péntek:           Békevár baptista imaház        Pisztora Ferenc 
                                    katolikus diakónus

Szombat:        Szent Kereszt templom          Seres Gabriella
                                    református beosztott lelkész

Vasárnap:        Székesegyház                        Steinbach József
                                     református püspök    
   
Az imaórák minden alkalommal 18 órakor kezdődnek!


 

Január 5. Pisztora Ferenc személyében újabb diakónust szenteltek fel a kaposvári Székesegyházban

A kitartás az igazi küldetése – diakónusszentelés Kaposváron

        Pisztora Ferenc személyében újabb diakónust szenteltek fel a kaposvári Székesegyházban. A       katolikus egyházban diakónusként, vagy gyakran szerpapként emlegetett egyházi személy a     püspök    segítőjeként dolgozik. Feladata lesz például a hitoktatás, az evangélium hirdetése, de a   szegények,    az   elesettek, a betegek és a haldoklók lelkipásztori gondozása is. Életével   tanúskodnia kell Jézus Krisztus   örömhíréről.
 

         Varga László megyéspüspök a vasárnapi szentelésen azt hangsúlyozta: erre a hivatásra csak   kevesen mondanak igent, ez ugyanis nem egyszerű munka. A főpásztor azt is kiemelte, hogy a   diakónusnak prófétai módon kell végeznie feladatát. Ez azt jelenti, hogy az emberek akár befogadják   Isten üzenetét, akár nem, akkor is kitartóan kell ezt közvetítenie a rábízottak számára.
 

 
         Ferenc atya diakónusi szolgálatát a székesegyházi plébánián teljesíti, küldetése azonban nem csak a hívekhez szól. Pisztora Ferenc – három másik társával együtt – remélhetőleg az idén júniusban részesülhet majd a papszentelésben is.

A megyéspüspök prédikációja letölthető, meghallgatható az alábbi linken: Varga László megyéspüspök homíliája a diakónusszentelésen 2019.01.05-én.

https://kaposvar.egyhazmegye.hu/wp-content/uploads/2019/01/712_0281.mp3

Forrás: Somogyi Hírlap 2019.01.07.

Szöveg: Marosi Gábor

Fotó: Kling Márk

Forrás és galléria: https://kaposvar.egyhazmegye.hu/2019/01/07/a-kitartas-az-igazi-kuldetese-diakonusszenteles-kaposvaron/


 

„Elérkezett az Isten országa” – püspöki szentmise Karácsony ünnepén

     Varga László megyéspüspök mutatott be     szentmisét Karácsony ünnepén, december   25-  én reggel, a Nagyboldogasszony   Székesegyházban. A főpásztor      prédikációjában Isten országáról beszélt:

 „Nagy örömöt hirdetek nektek, elérkezett az   Isten országa! Megtestesült Isten szeretet-   uralma. Az Ő országa nem földrajzi terület,   hanem egy személyben, az Úr Jézus   Krisztusban jelent meg közöttünk.

      Isten országa igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Nagy örömöt hirdetek nektek, mert megtestesült az isteni igazság, az isteni béke és Isten öröme a mi Urunk, Jézus Krisztusban.

       Soha, senki, egyetlen egy bölcs, vagy vallásalapító sem merte kimondani sajt magáról, hogy én vagyok az Igazság. Ezt egyedül a mi Urunk, Jézus Krisztus jelentette ki önmagáról. Ez azt jelenti, hogy minden véleményt, elgondolást, ideológiát ehhez az igazsághoz kell szabni, minden véleményt ezzel az igazsággal kell ütköztetni. Ennek az igazságnak a fényében lesz igaz, vagy hamis bármilyen ideológia, elgondolás, vagy izmus itt a Földön. Megtestesült az Igazság, s mi ennek vagyunk a tanúi.

 

 

 

 

 

 

       Van mihez viszonyítanunk, van kihez mérnünk az életünket és van kit keresnünk. Életünk utolsó pillanatáig keressük, hogy mi az igazság. Ez azt is jelenti, hogy nem tudunk függetlenedni Jézus Krisztustól akkor sem, ha tagadjuk, ha otthagyjuk, vagy ha megvalljuk. Jézus Krisztusban elérkezett Isten országának az igazsága, s megtestesült az isteni béke.

       »Az én békémet adom nektek – mondja Jézus a tanítványainak. Nem úgy adom, ahogy a világ adja.« A világ békéje nem más, mint kompromisszumok, tárgyalások és fegyverszünet. Nem tudunk másképp békét teremteni, miközben folyamatosan fegyverkezünk, s le akarjuk győzni a másikat. Jézus Krisztusban megtestesül az isteni béke azáltal, hogy Ő emberé lett. A végtelen, hatalmas Isten kiüresítette önmagát, lemondott isteni méltóságáról, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék, áldozattá tette magát a szeretetben. Isten békéje azáltal születik meg, hogy önmagát adja szeretet-áldozatkén a világnak és a világért.

 

 

 

 

 

 

       Isten maga a Szeretet. Jézus Krisztusban a legteljesebben testesült meg az, ami mindegyikünket boldoggá, örömtől túláradóvá teszi: a szeretve vagyok és szeretni tudok ajándéka. Jézus Krisztus az Isten Öröme. Ahol állandóan jelen van ez a szeretet, ott állandóan jelen van az öröm. Erre az örömre hívott meg minket az Úr Jézus. A szeretve vagyok és a szeretni tudok örömére.

       Jézus példát adott számunkra. Isten országa megtestesült egy emberben, a názáreti Jézus Krisztusban. A betlehemi Gyermek megtérésre, bűnbánatra és hitre szólít minket.” – fogalmazott a megyéspüspök.  

        A szentmisén Varga Péter, a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyház plébánosa koncelebrált, aki háláját kifejezve köszönte meg a hívek áldozatos szolgálatát, melyet az ünnepek előtti készületben nyújtottak.

Fotó: Kling Márk

 

 

 

 

 

 

 

Forrás és galléria: https://kaposvar.egyhazmegye.hu/2018/12/27/elerkezett-az-isten-orszaga-puspoki-szentmise-karacsony-unnepen/


 

„Adjátok át magatokat a Szeretetnek” – éjféli szentmise a Nagyboldogasszony Székesegyházban

      Varga László megyéspüspök éjféli     szentmisét celebrált a kaposvári   Nagyboldogasszony Székesegyházban. A   megyéspüspök prédikációjában Isten irántunk   való bizalmáról beszélt:

     „Karácsony, Krisztus születésének az   ünnepe csodálatos dolgot tett lehetővé   számunkra. Isten a saját képére és   hasonlatosságára teremtett minden embert,   de amíg Jézus meg nem született, addig nem   tudtuk pontosan, hogy kinek a képmásai vagyunk. Jézus megtestesülésével viszont feltárult számunkra egy csodálatos titok. Ő kijelentette magáról, hogy »aki engem lát, az látja az Atyát«. Ha megismerjük Krisztus arcát, akkor felsejlik a titok, hogy kinek a képmásai vagyunk, kinek a hasonlatosságára lettünk teremtve.

      A kereszténység így az arcok, az Isten-arcok vallása lett. Aki szeretné megélni az identitását, az önazonosságát, annak keresnie kell, hogy kinek a képmása, hasonlatossága, s rá fog találni a legtökéletesebb ikonra, az Atya ikonjára, a názáreti Jézusra. Ha Őt megismeri, akkor megismeri saját magát is. A kereszténység az arcok vallása, így valamennyien feltárhatjuk a világ előtt Isten szeretettel és irgalommal teli arcát.

 

 

 

 

 

 

     Krisztus megtestesülésében lehetővé vált, hogy közel kerüljünk az identitásunkhoz, az önazonosságunkhoz. Így teljesebb választ kaphatunk életünk két kérdésére: »ki vagy te, Isten?« és »ki vagyok én?«.

     Nem mindegy, hogy milyen választ adunk erre a két kérdésre. Ha hamis az Istenképünk, akkor alapjaiban rontjuk el életünket, hamis lesz a saját magunkról alkotott kép is.

     A karácsony számomra a bizalom ünnepe. Isten elment a végsőkig. A mérhetetlenül nagy, hatalmas Isten egy csecsemőben rábízta magát az emberekre. Ez a bizalom nem csak ott testesült meg, amikor rábízta egyszülött Fiát, azaz önmagát Máriára, Józsefre, aztán később a tanítványok csoportjára, hanem ez a bizalom töretlenül folytatódik mind a mai napig. Minden szentmisében a kezünkbe adja magát az Isten. Megrendítő az a bizalom, ahogy az ostyában odaadja magát nekünk. Megrendítő az a bizalom, ahogy átadja magát nekünk az élet Igéjében. Feltétel nélküli bizalommal átadja magát Isten a Szentírás szavaiban azoknak, akik olvassák, értelmezik, félreértelmezik, vagy tettekre váltják.

  

     

 

 

 

      Megrendítő Isten bizalma mind a mai napig azáltal, hogy gyermekek születnek a Földre. Minden megszületett gyermek annak az örömhírnek a hirdetése, hogy Isten még mindig rábízza magát az emberre. A saját gyermekeit bízza ránk, szülőkre az Isten, akinek bizalmát és erejét semmilyen formában sem tudtuk megtörni.  

     Hogyan lehet válaszolni erre a bizalomra és szeretetre? A szeretetválaszunk csak a bizalom lehet. Minél jobban megismerjük, minél mélyebb hit- és szeretetkapcsolatba kerülünk a mennyei Atyával, annál nagyobb bizalommal tudjuk átadni magunkat a Szeretetnek. Annál jobban rábízzuk magunkat Istenre, aki a Szeretet. Mindannyian vágyunk arra, hogy legyen olyan szeretetkapcsolatunk, amelyben biztonságban tudhatjuk magunkat. Vágyunk a biztonságra, és sokkal boldogabbak vagyunk, ha csak a legkisebb jelét is tapasztaljuk a biztonságnak.

 

 

 

 

 

 

     Az általunk alkotott biztonság törékeny. Az a biztonság viszont, ami az Istennek átadott élet biztonsága, az minden elképzelésünket felülmúlja. Ezért is testesült meg Isten egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban kétezer évvel ezelőtt: hogy ne féljetek! Bízzátok rá magatokat egy nálatok sokkal nagyobb Szeretetre! Ne féljetek, adjátok át magatokat ennek a Szeretetnek, s ez a Szeretet kiteljesíti evilági létünk közepette az életünket.

     Ha ezt megteszitek, megfelelő választ fogtok adni az idők jeleire. Jó és helyes választ fogtok adni a történelem kihívásaira, a társadalom eseményeire, az egyház helyzetére, mert már biztonságban vagytok, rábíztátok magatokat a legnagyobb Szeretetre, s onnét minden másképp látszik. Akkor a béke eszközeivé, embereivé tudtok válni egy megosztott, összetört, erőszakos világban úgy, ahogyan annak idején a názáreti Jézus, akit a béke fejedelmének hív a próféta.

 

 

 

 

 

 

     Ne féljetek, fogadjátok el Isten bizalmát, s válaszoljatok erre a bizalomra: adjátok át magatokat ennek a Szeretetnek! – fogalmazott a főpásztor.

Fotó: Kling Márk

Forrás és galléria: https://kaposvar.egyhazmegye.hu/2018/12/25/adjatok-at-magatokat-a-szeretetnek-ejfeli-szentmise-a-nagyboldogasszony-szekesegyhazban/


 

Diakónus szentelés 2019. január 5-én

Diakónus szentelés

Plébániánkon kispapi szolgálatot végző testvérünket, 
Pisztora Ferencet,  
2019. január 5.-én szombaton, 
a  10.30-kor kezdődő szentmisében

Varga László kaposvári megyéspüspök
diakónussá szenteli a székesegyházban.

Mindenkit szeretettel várunk!