A Logoszra hangolt művészet"Mennyi liturgikus tolta félre ezt a kincset (mely az egyház számára a musica sacra) azzal, hogy csak "ke­vesek számára elérhető?" Félretették azzal a jelszóval, hogy a zsinat utáni liturgia mindenki számára és bár­mely pillanatban 'megközelíthető' legyen. Tehát nincs többé 'egyházi zene' -legfeljebb különleges alkalmak­ra száműzve a katedrálisokba -, csak 'sablonzene', dalocskák, könnyű dallamok - ami éppen divatos.
 
Egyre nyilvánvalóbb lett az a meghökkentő elsze­gényedés, ami ott mutatkozik meg, ahol elűzik a szé­pet, és mindent csak a 'hasznosság' szempontjainak rendelnek alá. A tapasztalat bebizonyította, hogy ha egyedül a 'mindenki számára való hozzáférhetőség' szempontjaihoz tartjuk magunkat, attól a liturgia sem érthetőbb, sem nyitottabb nem lesz, csak szegényebb. A liturgia 'egyszerűsége' nem jelent se szánalmassá­got, se olcsóságot. Van a banálisból származó egysze­rűség, ami a történelmi-kulturális vagy lelki élet gaz­dagságából ered. Száműzték az egyházból a nagy zenét, az 'aktív részvétel' nevében. Ám ez a 'részvétel' miért nem jelentheti a lélek és az érzékek útján történő elfogást? Odahallgatni, felfogni, felindulni - mind­ezekben tényleg nincs 'aktivitás'? Ez nem lekicsinylé­se az embernek? Hiszen a pusztán szóbeli kifejezésre való korlátozását jelenti, pedig ma már tudjuk, hogy mindaz, ami bennünk értelmileg tudatos és felszínre jön, csak csúcsa a jéghegynek, azzal hasonlítva össze, amit az ember egésze jelent.
 
És ezt senki nem azért kérdezi, mert szemben áll azokkal a törekvésekkel, amelyek az egész nép ének­lésére vonatkoznak. De ez a 'szokásos zene' nem lehet kizárólagos, mert ezt nem igazolja sem a zsinat, sem a lelkipásztori szükséglet.
 
Ha az egyház megelégszik a 'sablonmuzsikával' , maga is hatásképtelenné válik. Az egyháznak a 'dicső­ség városának' kell lennie, ahol összegyűjti és Isten színe elé viszi az emberiség legmélyebb vágyait. Az egyház nem elégedhet meg azzal, hogy az átlagos íz­lést szolgálja. Neki fel kell ébresztenie az egész koz­mosz hangját, és dicsőítve a Teremtőt feltárni a koz­mosz előtt a maga dicsőségét, s ezáltal alakítva őt magát is széppé, lakhatóvá és szerethetővé."
 
RATZINGER, J., Beszélgetés a hilről Villorio Messorival
(Fordította: Lénárd Ödön SchP),
Vigilia, Budapest 1990, lll-In
 
A SZENT ZENE JELENTŐSÉGE
 
"Az egyetemes Egyház zenei hagyománya fölbecsül­hetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezés­mód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szentszövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és integrális része. Valóban, a szent ének jelentőséget a Szentírás, a szentatyák és a római pápák is hangoztatják, akik korunkban, élükön Szent X. Piusz pápával, nyomatékkal mutattak rá a szent zene szol­gáló szerepére az istentiszteletben. Ezért a szent zene annál szentebb lesz, minél szorosabban kapcsolódik a liturgikus cselekményekhez: bensőségesebben feje­zi ki az imádságot, növeli a lelkek egységét, gazdagít­ja és ünnepélyesebbé teszi a szent szertartásokat. Az Egyház ezért jóváhagyja az igazi művészet minden megnyilatkozását, ha megvannak bennük a kívánt föl­tételek és helyt ad nekik az istentiszteleten. A Szent­séges Zsinat megtartva az egyházi hagyomány és rendtartás szabályait és előírásait, s figyelembe véve a szent zene és ének célját, mely Isten megdicsőítése és a hívők megszentelése, a következőket rendeli el: a liturgikus cselekmény nemesebb formát ölt, amikor az istentiszteletet ünnepélyesen, énekelve és assziszten­ciával végzik, a nép pedig cselekvően bekapcsolódik. A nyelvet illetően a 36., a szentmisét az 54., a szent­ségeket a 63., a szent zsolozsmát illetően a 101. pont­ban mondottakat kell·megtartani."
 
Sacrosanctum Concilium 112-113.
(Il. Vatikáni Zsinat, Konstitúció a szent liturgiáról)
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz