Kecel-hegyi kápolna

A kecel-hegyi kápolna
 
 
         A kecel-hegy külön-külön dűlő-névvel el nem látott három hegyhát a várostól délnyugatra. Nevét a Kapos mocsarán túl, a három hegyháttal szemben északra feküdt és elpusztult községtől kapta. A község területét a heggyel együtt Esterházy Pál herceg 1712-ben, a várostelepülés kezdetén Kaposvárhoz csatolta.

          A kecel-hegyi szőlőtulajdonosok a második hegyháton, a volt Czekly-féle szőlőbirtokon régen fakeresztet állítottak. A fakereszt mellé haranglábat helyeztek. A fakereszt helyett 1901-ben Golobics Pál kaposvári hívő kőkeresztet emeltetett.
          Ez a kereszt állott fenn hosszú éveken át.

      A szőlőbirtokosok a múlt század hetvenes évei végén páduai Szent Antalt pártfogójuknak választották és ünnepét évenként szentmisével megülték. A hegyen kápolna nem volt, azért egyházhatósági engedéllyel lomb-sátorban mutatták be a szentmisét. Ennek a szokásnak legrégibb írásbeli nyoma 1879-ből van, de kétségkívül korábbi eredetű. A sátor alatt való misézés szokásából érlelődött meg a kápolnaépítés gondolata. Maurer Kálmán kaposvári kéményseprőmester 1899.évi november hó n19-én tartott hegyközségi gyűlésen felajánlotta a kápolna építéséhez szükséges telket, kötelezte magát, hogy életében a kápolnát jókarban tartja. A közgyűlésen megjelent Ujváry Ferenc apát-plébános is Maurer Kálmán ajánlata mellett foglalt állást.

         Az építéshez akkor mégsem fogtak hozzá, mert vagy hatan-heten szintén felajánlottak telket a kápolna építésére.

       Maurer Kálmán 1903.március 29-én ismételten felajánlott birtokából megfelelő területet és 500 koronát. A hegyközség az ajánlatot ekkor elfogadta s egyben elhatározta, hogy a kápolnát közadakozásból megépíti. A tervből még ugyanazon évben valóság lett, mert Domján Lajos kaposvári kőmíves-mester 2450 K-ért az építést elvégezte. A kápolnát 1904.évi június hó 12-én áldotta meg Zimmert József prépost-plébános.

         A kápolna négyszögalakú, keletre néző toronnyal, belseje donga-boltozatú. A nyugatra néző szentély alacsonyabb hozzáépítés. Méretei: 8 ½ X 4.7 méter.

         A kápolna harangja nem új. A régi haranglábon csüngő harangot hozták át a kápolna tornyába. A harang felirata a következő: „Goss mich In Graz Martin Frid L.1767”. Súlya 32 font. Egyik oldalán az Üdvözítő keresztje látható, a másikon szentnek képe, akit már nem lehet felismerni. A kápolna fenntartója a hegyközség. Ezidőszerint páduai Szent Antalkor, a búcsú napján miséznek benne.
 
                                                                                                      (Dr. Hoss József: Kaposvári plébánia története , 87.o, 1948.)
 
É/175-2/2013. szám alatt kelt hatósági hozzájárulással a kápolna felújítási munkálatai 2013-ban elkezdődtek. Ügyelve az eredeti állapot megőrzésére, az ősi szándék tiszteletben tartása mellett közösségi összefogással a kápolna felújítása, a környezet rendbetétele 2015. június 13-ra elkészült. Páduai Szent Antal emléknapján a kápolna újbóli felszentelését a Székesegyházi Nagyboldogasszony Egyházközség plébánosa végezte.  
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz