Temetőkkel és temetésekkel kapcsolatban

2000-92/2000. sz.
 
KEDVES HÍVEK!
 
A temetésekkel és a temetőkkel kapcsolatban fordulok Hozzátok.
 
Egyházunk szeretettel együtt érez a gyászoló hívekkel: tudva, hogy a családnak szeretett tagját, szülőt, testvért, házastársat, gyermeket, rokont kell koporsóba helyezniük és elkísérniük az utolsó útra. Az Egyház Krisztust idézve vigasztal: "Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog" (Jn 11, 25). Egy másik helyen pedig azt mondja az Üdvözítő: "Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s én feltámasztom őt az utolsó napon" (Jn 6, 40).
 
Elég gyakran hallani a halál és temetés alkalmával azt a földi vigasztalást, hogy majd az idő mindent elfeledtet, s egyszer minden fájó seb begyógyul. Egyházunk Szent Pállal azt mondja: " Testvérek, nem akarunk titeket tudatlanságban hagyni azokról, akik elhunytak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Ha ugyanis hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor Isten ugyanígy elő fogja vezetni vele együtt azokat is, akik Jézusban hunytak el. Isten arra rendelt minket, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, Ővele éljünk.
Vigasztaljátok tehát egymást, és legyetek egymás épülésére (1 Tessz 4, 13-14, 5, 9-11).
 
1./ A temetés legfontosabb része az engesztelő szentmise. Az volna a jó, ha a temetés szentmisével egybekötve történnék, azonban a lelkipásztorok elfoglaltsága, más munkája miatt ez nem mindig lehetséges. A szentmise időpontját a gyászolók közöljék a rokonokkal és ismerősökkel. "Szent és üdvös dolog imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől (2 Mak 12, 46).
Illő volna, hogy a családtagok végezzenek szentgyónást és áldozzanak a temetési szentmisén és kapcsolódjanak bele a szentmise imáiba, énekeibe. Viszont meg kell említenünk, hogy csak azok járuljanak szentáldozáshoz, akiknek lelkét nem terheli súlyos bűn, amelyet még nem bántak és nem gyóntak meg.
Mindenszentek, ill. Halottak napja körül már szólt egy körlevél arról, hogy szeretteinkért máskor is mondassunk szentmisét, pl. haláluk évfordulóján, névnap, születésnap alkalmával.
 
2./ A temetőkről és temetésekről szóló rendelet 25. §-a szerint:
"Az egyházi szertartás szerinti búcsúztatás a világi jog értelmében nem minősül temetkezési szolgáltatásnak". Az egyházi temetés nem "kegyeleti szolgáltatás", amelyet meg lehet rendelni! Egyházunk imáival kíséri az elhunytat utolsó földi útjára, s imájával ajánlja őt az irgalmas Isten szeretetébe. A gyászolókat pedig a feltámadott Krisztus fényességével vigasztalja: " Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet!"
 
Kérjük kedves híveinket, hogy a temetések időpontját ne határozzák meg addig, amíg az illetékes lelkipásztorukkal, plébánosukkal nem egyeztették az időpontot. Hiszen a több falut ellátó plébánosnak másutt is lehet elfoglaltsága. - Az Egyházunk nem tud és nem is akar a rivalizáló temetkezési vállalkozók kiszolgálója lenni!
 
A temetés a plébános joga és szent kötelessége, tehát nem a hívek fogadnak maguknak szertartást végző lelkipásztort, hanem elfoglaltsága esetén a plébános kérhet fel más atyát a temetés végzésére. Az Egyház törvénykönyve rendelkezik így (L. 1177 és köv. kánonokban).
Az Egyház szolgál, de nem "kiszolgál". Ezért nem fogad el, rossz kifejezést használva, olyan "megrendelést", amikor a vigasztaló szentbeszéd helyett életművet méltató, vagy akár dicsőítő beszédet óhajtanak.
Igaz, nagy a gyászolók fájdalma, de ne legyenek néma szemlélői a szent szertartásnak, a temetésen is imádkozzanak.
 
3./ Az egyházi szertartáshoz hozzátartozik az ún. "kiharangozás", viszont - ha nincs egyházi szertartás, tilos a harangozás is.
 
4./ A temető szent hely. Gondozzuk szeretteink sírját, és vigyázzunk a temető szépségére is, ne szórjuk el a szemetet, azt vigyük a kijelölt helyre. Ugyanakkor gyászunkat ne hivalkodó síremlékek mértékével és értékével bizonyítsuk, hanem imádságunkkal és szentmisével.
Az esti Úrangyalára szóló harang után megszólal az ún. "lélekharang" is, és imádságra figyelmeztet: "Adj, Uram, örök nyugalmat a meghalt híveknek és az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében!"
 
5./ Csak dicsérni lehet azt a lassan terjedő szokást, a "koszorúmegváltást", amikor a gyorsan hervadó virágok és koszorúk helyett egy nemes célra (karitatív tevékenység, szociális otthonok, templomok fenntartása, tatarozása) ajánlják fel a virágok árát.
 
S végül emlékeztetünk mindenkit arra a szent kötelességre, hogy betegjeinkhez hívjunk papot, hogy betegjeink szentségekkel felkészülve távozzanak e világból.
 
A kegyelet és a hála kulcsolja imára kezünket: Urunk, "adj irgalmat, adj nyugalmat minden megholt híveknek".
 
Veszprém, 2000. november 30.
 
                                                                                                                + Gyula érsek
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz