Azt ellenség szeretete

Az ellenség szeretete
 
Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei Atyátok­nak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazak­nak is, bűnösöknek is (Mt 5,44).
 
Az ellenség szeretetének problémája a keresztény etika köz­ponti kérdése, egyben a szereteté is. A szeretet olyasmi, amit nem lehet megokolni a szeretet tárgyának tulajdonságaival, végső soron mindig valami több, mint annak az embernek az értéke, akire irányul. Különösen világosan látszik ez az ellenség szeretetében. A szeretet itt arra az emberre irányul, aki rosszat akar számunkra, azt a helyet foglalja el, amelyet normális eset­ben a gyűlöletnek kellene elfoglalnia. Miért van ez így?
 
Az ilyen szeretet parancsa Isten követésében rejlik, amelynek eredményeként az Ő napja egyaránt fölkel a jókra és a gonoszakra, a szentekre és a bűnösökre, a koncentrációs táborok ál­dozataira és ugyanezeknek a táboroknak a létrehozóira. Ha úgy akarsz élni, mint Isten, úgy akarsz szeretni, mint Isten, szeresd az ellenségedet. Valójában azonban ez nem megokolás. Ez csu­pán felhívás a követésre.
 
Próbáljunk most behatolni az ellenség szeretetének lényegé­be. Csak így érthetjük meg, hogy az ellenség szeretése miért foglal el olyan különös helyet a keresztényetikában.
 
Mindenekelőtt a szeretet teszi lehetővé az emberről való tel­jes igazság felismerését. Mert a szeretet, még ha ingyen adatott is, igazolást keres magának a másik ember értékében.
 
A feleség, aki annak ellenére szereti a férjét, hogy az alkoho­lista, fel akar fedezni benne legalább egy szikrányi jót, hogy kapcsolódási pontot találjon a szeretete számára. A szereteten keresztül jutunk el az ember mélyebb megértéséhez. A szeretet mindent ért. Krisztus így szólt Júdáshoz: Barátom, miért jöttél? (Mt 26,50). Krisztus olyan mélyen érti Júdást, hogy lehetővé akarja tenni számára önmaga megértését. Csak a szeretet teszi lehetővé, hogy az embert az igazság perspektívájában lássuk. Azonkívül a szeretet azt is jelenti, hogy a másik ember javát akarjuk. Ha az igazság perspektívájában látjuk az embert, az felnyitja szemünket az emberi lélek mélyére és valódi metafizi­kai szükségleteire. Emberi kategóriákban látja az ellenséget. Látja, milyen nyomorult és egyúttal milyen hatalmas, mennyire szüksége van a gyógyulásra. A szeretet ezt a jót kívánja neki.
 
Végül a harmadik mozzanat. Az ellenség szeretete mindig hősies, ez pedig önmaga fölé emeli az embert. Lelkierőt ad. Ki­vezet a saját ügyeink és problémáink szűk teréből. Úrrá lesz a természetes bosszúvágyon. Kiirtja az egoizmust, gyökerestől irtja ki. Ezért a keresztény élet végső kibontakozása.
 
Ez a három elem: az embernek az igazság perspektívájában való látása, a másik javának akarása, hősies önuralom - azt eredményezi, hogy az ellenség szeretete központi helyet foglal el a keresztényetikában. Olykor azt hozzák fel ellene, hogy te­hetetlen a világban burjánzó rosszal szemben. Szembehelyezik vele a dinamikusabb magatartást: ütésért ütést, pofonért po­font. A dolgok ilyen felfogása tökéletes félreértés. Ha a rosszért rosszal fizetünk, mikor szűnik meg a rossz a világban? Ha a sértésre sértéssel fizetünk, mikor lesz vége a veszekedésnek? Ha a sérelemért sérelemmel fizetünk, mikor szűnik meg a sére­lem? Ha a szomszéd zajára felerősített zajjal felelek, és erre ő még jobban felerősíti a zajt, te pedig szintén, mikor lesz vége a vitának? Valakinek egyszer ki kell mondania: elég. Valakinek egyszer meg kell szakítania magában a rossz ördögi körét. Va­lakinek egyszer szeretettel kell válaszolnia a gyűlöletre.
 
Krisztus azt akarja, a keresztények tegyék ezt meg, hogy er­ről ismerjék fel őket.
 
                                                                           Józef Tischner: Hogyan éljünk?
 
 
 
 
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz