Azt ellenség szeretete

Az ellenség szeretete
 
Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei Atyátok­nak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazak­nak is, bűnösöknek is (Mt 5,44).
 
Az ellenség szeretetének problémája a keresztény etika köz­ponti kérdése, egyben a szereteté is. A szeretet olyasmi, amit nem lehet megokolni a szeretet tárgyának tulajdonságaival, végső soron mindig valami több, mint annak az embernek az értéke, akire irányul. Különösen világosan látszik ez az ellenség szeretetében. A szeretet itt arra az emberre irányul, aki rosszat akar számunkra, azt a helyet foglalja el, amelyet normális eset­ben a gyűlöletnek kellene elfoglalnia. Miért van ez így?
 
Az ilyen szeretet parancsa Isten követésében rejlik, amelynek eredményeként az Ő napja egyaránt fölkel a jókra és a gonoszakra, a szentekre és a bűnösökre, a koncentrációs táborok ál­dozataira és ugyanezeknek a táboroknak a létrehozóira. Ha úgy akarsz élni, mint Isten, úgy akarsz szeretni, mint Isten, szeresd az ellenségedet. Valójában azonban ez nem megokolás. Ez csu­pán felhívás a követésre.
 
Próbáljunk most behatolni az ellenség szeretetének lényegé­be. Csak így érthetjük meg, hogy az ellenség szeretése miért foglal el olyan különös helyet a keresztényetikában.
 
Mindenekelőtt a szeretet teszi lehetővé az emberről való tel­jes igazság felismerését. Mert a szeretet, még ha ingyen adatott is, igazolást keres magának a másik ember értékében.
 
A feleség, aki annak ellenére szereti a férjét, hogy az alkoho­lista, fel akar fedezni benne legalább egy szikrányi jót, hogy kapcsolódási pontot találjon a szeretete számára. A szereteten keresztül jutunk el az ember mélyebb megértéséhez. A szeretet mindent ért. Krisztus így szólt Júdáshoz: Barátom, miért jöttél? (Mt 26,50). Krisztus olyan mélyen érti Júdást, hogy lehetővé akarja tenni számára önmaga megértését. Csak a szeretet teszi lehetővé, hogy az embert az igazság perspektívájában lássuk. Azonkívül a szeretet azt is jelenti, hogy a másik ember javát akarjuk. Ha az igazság perspektívájában látjuk az embert, az felnyitja szemünket az emberi lélek mélyére és valódi metafizi­kai szükségleteire. Emberi kategóriákban látja az ellenséget. Látja, milyen nyomorult és egyúttal milyen hatalmas, mennyire szüksége van a gyógyulásra. A szeretet ezt a jót kívánja neki.
 
Végül a harmadik mozzanat. Az ellenség szeretete mindig hősies, ez pedig önmaga fölé emeli az embert. Lelkierőt ad. Ki­vezet a saját ügyeink és problémáink szűk teréből. Úrrá lesz a természetes bosszúvágyon. Kiirtja az egoizmust, gyökerestől irtja ki. Ezért a keresztény élet végső kibontakozása.
 
Ez a három elem: az embernek az igazság perspektívájában való látása, a másik javának akarása, hősies önuralom - azt eredményezi, hogy az ellenség szeretete központi helyet foglal el a keresztényetikában. Olykor azt hozzák fel ellene, hogy te­hetetlen a világban burjánzó rosszal szemben. Szembehelyezik vele a dinamikusabb magatartást: ütésért ütést, pofonért po­font. A dolgok ilyen felfogása tökéletes félreértés. Ha a rosszért rosszal fizetünk, mikor szűnik meg a rossz a világban? Ha a sértésre sértéssel fizetünk, mikor lesz vége a veszekedésnek? Ha a sérelemért sérelemmel fizetünk, mikor szűnik meg a sére­lem? Ha a szomszéd zajára felerősített zajjal felelek, és erre ő még jobban felerősíti a zajt, te pedig szintén, mikor lesz vége a vitának? Valakinek egyszer ki kell mondania: elég. Valakinek egyszer meg kell szakítania magában a rossz ördögi körét. Va­lakinek egyszer szeretettel kell válaszolnia a gyűlöletre.
 
Krisztus azt akarja, a keresztények tegyék ezt meg, hogy er­ről ismerjék fel őket.
 
                                                                           Józef Tischner: Hogyan éljünk?