Egyházi hozzájárulás

Kedves Egyházközségi Tagunk!
Krisztusban Testvérünk!

A nehéz időkben meg kell hallanunk Krisztus szavait: A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot." (Jn 16,33). Krisztusba vetett bizalommal fordulunk egyházközségünk tagjai felé, amikor szerény pénzügyi helyzetüket ismerve anyagi támogatásukat kérjük erre az esztendőre is. Szolgálatunkat Isten nevében végezzük az emberek javára. Egyszerre feladatunk a szellem és a lélek megőrzése, ápolása és továbbadása, melyhez szükségünk van közösségünk tagjaira is, hiszen az egyház csak a kölcsönösség jegyében végezheti hivatását. Az egyház ugyanis a II. Vatikáni Zsinat meghatározása szerint „Az Istennel való benső egyesülésnek és az egész emberiség egységének hatékony jele és eszköze." Valamennyien Isten népéhez tartozunk. Az elmúlt évben a jószívű adományoknak köszönhetően lehetőségünk nyílt arra, hogy a székesegyház, valamint a plébánia fenntartását, működtetését, a szolgálatot teljesítők javadalmazását, egyházközségünk rászorulóinak támogatását, a köznevelés feladatainak, valamint a liturgikus szolgálatnak az ellátását biztosítani tudtuk. A kecelhegyi Szent Antal kápolna felújítását is ezen támogatásoknak köszönhetjük.

Kérjük és buzdítjuk a Testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukkal segítsék szolgálatunkat a 2014-es esztendőben is! Az önkéntes hozzájárulás javasolt mértéke az önálló jövedelemmel rendelkezők éves nettó jövedelmének 1 %, azaz egy százaléka. A hozzájárulás összegét a mellékelt csekken keresztül fizetheti be az adományozó, átutalással a "Nagyboldogasszony Egyházközség Kaposvár" 11743002-20037109-es (OTP) bankszámlaszámra (olvasható név és cím feltüntetésével); valamint személyesen a Plébánia hivatalban.
 Isten áldását kérjük minden „jókedvű” és jó szándékú adakozó számára!    
                 
Kaposvár, 2014. Gyertyaszentelő Boldogasszony havában.

                                Hálás köszönettel és tisztelettel:               
                                                                                                     Az Egyházközség Képviselőtestülete
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz