Betegek szentsége

 
 
 
Mivel segít Jézus a betegnek?
 
Szent Jakab levelében üzeni: „Beteg valaki köztetek? Hívassa el az Egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket (üdvére lesz a betegnek), és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” (Jak 5,14-16)

Ez a szentkenet, a betegek szentsége. Jézus ajándéka. Kiszolgáltatási módja: szent olajjal való megkenés. (homlok és kézfej) Karizmatikus megkenés. Az Úr is küldte apostolait (Mt 10,8, Mk 6,13). Betegnél oly fontos a simogatás. Izzadságának letörlése, megmosdatása (hospice), bedörzsölése (háta), védekezés a felfekvések ellen. Nos, ennek kegyelmi formája az a szentség, amihez tartalmat is ad Krisztus.

 
„E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével (Amen). Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen.”

Isten szerető jelenlétének jele a pap a betegágynál, amikor ezekkel a szavakkal szolgáltatja ki a betegek szentségét.
 
MI A SZENVEDÉS?
 
Jézus, aki nem iktatja ki a szenvedést, nem tagadja, hanem elfogadja, beépíti az életébe, felhasználja és átalakítja. Mint a gyöngykagyló: a belekerülő kis kristályszemet körülsírja, és igazgyöngy lesz belőle. Ahogy a liliom a trágyát illattá alakítja. Ez a jézusi dinamikus csoda. Talán az európai műveltség egyik lényeges rugója, hogy nem tette az embert passzívvá a szenvedéssel szemben. Vagy nem tette hiperaktívvá, kegyetlenné. Nem érted? Nem értjük. Talán sosem fogjuk. Ez van, Isten adta, fogadd el, építsd be, alakítsd át, használd fel a szenvedést. Ez Jézus hozzáállása. (Gyökössy Endre nyomán)
 
ÖNMAGUNK ELVISELÉSÉÉRT
 
Istenem, segíts, hogy soha ne lázadozzam azért, mert testileg nem vagyok olyan, amilyennek én szeretném. Segíts, hogy természeti adottságaimat el tudjam fogadni olyannak, amilyenek. Segíts, hogy ne zúgolódjam szellemi képességeim miatt se. Ne fájjon nekem, hogy másokat élesebb értelemmel áldottál meg, mint engem. Add megértenem, a meg nem kapott talentumokkal nem kell elszámolnom. De amit adtál, azt kamatostul várod vissza tőlem is és másoktól is. Végül támogatásodat kérem, hogy abból, ami most vagyok, komoly igyekezettel és elszánt lendülettel kihozzam azt, ami adottságaimmal és körülményeim között lehetek. Mert azt tudom, hogy Te tőlem is vársz valami olyat, amit csak én tudok megvalósítani.
 
Add áldásodat igyekezetemre, Uram, Istenem. Ámen.
                                                                                              
Egy beteg litániája 
 
Uram, Jézus Krisztus! Te jó beteg voltál „betegágyadon”, a kereszten. Úgy tűr­tél... olyan nyugodt maradtál... úgy törődtél még ott is mindenkivel: édesanyáddal, velünk és még a gonosz emberekkel is. Add, hogy én is jó és türelmes beteg legyek!

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Betegségemben bátran, minden szépítés nélkül szembe tudjak nézni a valósággal, előt­tem ne kelljen semmit eltitkolni.
Hallgass meg, segíts meg Jézus Krisztusom! Betegágyamon el tudjam fogadni a szenvedést Isten kezéből a türelmes Jób sza­vaival: „Az Úr adta (az egészséget is), az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve.” (Jób 1,21)


Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy fájdalmaim, szenvedéseim közepette készséges lélekkel tudjak belenyugodni Isten akaratába, mint egykor Jób: „Ha a jót elfo­gadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is?” (Jób 2,10)

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy betegségemben világosan lássam: megváltó hatalom lehetek mások üdvözítésére.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy megértsem és elfogadjam Keresztes Szent János üzenetét: „Isten csak megtisztel minket, ha megengedi, hogy ugyanazon az ösvényen haladhassunk, amelyen egyszülött isteni Fia járt.”

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy észrevegyem a szenvedés, betegség mélységes értelmét: a Golgota és minden szen­vedés út a dicsőséges feltámadás felé.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy ne tegyem próbára azok türelmét és szeretetét, akik ápolásommal foglalkoznak, vagy látogatásukkal, figyelmességükkel igye­keznek könnyíteni betegségem keresztjét.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy fegyelmezett tudjak maradni akkor is, amikor kínok között vergődöm, panasszal, jajgatással ne háborítsam betegtársaim nyu­galmát, ne vegyem el, ne űzzem el a nehezen szemükre szálló álom adta pihenésüket.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Ha erőm engedi, szolgálatára legyek beteg testvéreimnek, és ne irigykedjem azokra, akiknek könnyebb a helyzetük, vagy talán már egészségesen itthagytak bennünket.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy időben elrendezzem minden dolgo­mat, ne feledkezzem meg arról, hogy köszö­netet mondjak enyéimnek az élet szépségéért, mindazért, amit általuk adott a mennyei Atya.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy időben felkészüljek a nagy Találko­zóra, ha szent akaratod úgy rendeli, hogy elhívsz e földi hazából.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy én kérjem látogatásodat szentségeid­ben, ha erről hozzátartozóim megfeledkezné­nek, és megtisztult lélekkel, az örök élet ke­nyerében Téged szívembe zárva, a betegek szentségével megerősítve érezzem Szent Pállal: „Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség”. (Fil 1,21)

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Élni akarok, Jézusom! És ha már itt véget ér a földi munka, s napom éjbe hajlik, élni akarok abban a boldogságban, "melyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl nem foghat", élni a te országodban, és ott várni azokat, akiktől talán búcsúznom kell.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Bizalommal kérem tőled a gyógyulás kegyelmét, de ráhagyatkozom végzésedre. Legyen úgy, amint te akarod. Tudom, te vagy az Élet, és így veled a halál is élet, még iga­zibb életet jelent, hogy ezt egész szívvel el tud­jam fogadni és teljesen Rád és a te szereteted­re bízzam magamat.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!