Betegek szentsége

 
 
 
Mivel segít Jézus a betegnek?
 
Szent Jakab levelében üzeni: „Beteg valaki köztetek? Hívassa el az Egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket (üdvére lesz a betegnek), és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” (Jak 5,14-16)

Ez a szentkenet, a betegek szentsége. Jézus ajándéka. Kiszolgáltatási módja: szent olajjal való megkenés. (homlok és kézfej) Karizmatikus megkenés. Az Úr is küldte apostolait (Mt 10,8, Mk 6,13). Betegnél oly fontos a simogatás. Izzadságának letörlése, megmosdatása (hospice), bedörzsölése (háta), védekezés a felfekvések ellen. Nos, ennek kegyelmi formája az a szentség, amihez tartalmat is ad Krisztus.

 
„E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével (Amen). Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan. Amen.”

Isten szerető jelenlétének jele a pap a betegágynál, amikor ezekkel a szavakkal szolgáltatja ki a betegek szentségét.
 
MI A SZENVEDÉS?
 
Jézus, aki nem iktatja ki a szenvedést, nem tagadja, hanem elfogadja, beépíti az életébe, felhasználja és átalakítja. Mint a gyöngykagyló: a belekerülő kis kristályszemet körülsírja, és igazgyöngy lesz belőle. Ahogy a liliom a trágyát illattá alakítja. Ez a jézusi dinamikus csoda. Talán az európai műveltség egyik lényeges rugója, hogy nem tette az embert passzívvá a szenvedéssel szemben. Vagy nem tette hiperaktívvá, kegyetlenné. Nem érted? Nem értjük. Talán sosem fogjuk. Ez van, Isten adta, fogadd el, építsd be, alakítsd át, használd fel a szenvedést. Ez Jézus hozzáállása. (Gyökössy Endre nyomán)
 
ÖNMAGUNK ELVISELÉSÉÉRT
 
Istenem, segíts, hogy soha ne lázadozzam azért, mert testileg nem vagyok olyan, amilyennek én szeretném. Segíts, hogy természeti adottságaimat el tudjam fogadni olyannak, amilyenek. Segíts, hogy ne zúgolódjam szellemi képességeim miatt se. Ne fájjon nekem, hogy másokat élesebb értelemmel áldottál meg, mint engem. Add megértenem, a meg nem kapott talentumokkal nem kell elszámolnom. De amit adtál, azt kamatostul várod vissza tőlem is és másoktól is. Végül támogatásodat kérem, hogy abból, ami most vagyok, komoly igyekezettel és elszánt lendülettel kihozzam azt, ami adottságaimmal és körülményeim között lehetek. Mert azt tudom, hogy Te tőlem is vársz valami olyat, amit csak én tudok megvalósítani.
 
Add áldásodat igyekezetemre, Uram, Istenem. Ámen.
                                                                                              
Egy beteg litániája 
 
Uram, Jézus Krisztus! Te jó beteg voltál „betegágyadon”, a kereszten. Úgy tűr­tél... olyan nyugodt maradtál... úgy törődtél még ott is mindenkivel: édesanyáddal, velünk és még a gonosz emberekkel is. Add, hogy én is jó és türelmes beteg legyek!

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Betegségemben bátran, minden szépítés nélkül szembe tudjak nézni a valósággal, előt­tem ne kelljen semmit eltitkolni.
Hallgass meg, segíts meg Jézus Krisztusom! Betegágyamon el tudjam fogadni a szenvedést Isten kezéből a türelmes Jób sza­vaival: „Az Úr adta (az egészséget is), az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve.” (Jób 1,21)


Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy fájdalmaim, szenvedéseim közepette készséges lélekkel tudjak belenyugodni Isten akaratába, mint egykor Jób: „Ha a jót elfo­gadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is?” (Jób 2,10)

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy betegségemben világosan lássam: megváltó hatalom lehetek mások üdvözítésére.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy megértsem és elfogadjam Keresztes Szent János üzenetét: „Isten csak megtisztel minket, ha megengedi, hogy ugyanazon az ösvényen haladhassunk, amelyen egyszülött isteni Fia járt.”

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy észrevegyem a szenvedés, betegség mélységes értelmét: a Golgota és minden szen­vedés út a dicsőséges feltámadás felé.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy ne tegyem próbára azok türelmét és szeretetét, akik ápolásommal foglalkoznak, vagy látogatásukkal, figyelmességükkel igye­keznek könnyíteni betegségem keresztjét.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy fegyelmezett tudjak maradni akkor is, amikor kínok között vergődöm, panasszal, jajgatással ne háborítsam betegtársaim nyu­galmát, ne vegyem el, ne űzzem el a nehezen szemükre szálló álom adta pihenésüket.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Ha erőm engedi, szolgálatára legyek beteg testvéreimnek, és ne irigykedjem azokra, akiknek könnyebb a helyzetük, vagy talán már egészségesen itthagytak bennünket.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy időben elrendezzem minden dolgo­mat, ne feledkezzem meg arról, hogy köszö­netet mondjak enyéimnek az élet szépségéért, mindazért, amit általuk adott a mennyei Atya.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy időben felkészüljek a nagy Találko­zóra, ha szent akaratod úgy rendeli, hogy elhívsz e földi hazából.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Hogy én kérjem látogatásodat szentségeid­ben, ha erről hozzátartozóim megfeledkezné­nek, és megtisztult lélekkel, az örök élet ke­nyerében Téged szívembe zárva, a betegek szentségével megerősítve érezzem Szent Pállal: „Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség”. (Fil 1,21)

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Élni akarok, Jézusom! És ha már itt véget ér a földi munka, s napom éjbe hajlik, élni akarok abban a boldogságban, "melyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl nem foghat", élni a te országodban, és ott várni azokat, akiktől talán búcsúznom kell.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
 
Bizalommal kérem tőled a gyógyulás kegyelmét, de ráhagyatkozom végzésedre. Legyen úgy, amint te akarod. Tudom, te vagy az Élet, és így veled a halál is élet, még iga­zibb életet jelent, hogy ezt egész szívvel el tud­jam fogadni és teljesen Rád és a te szereteted­re bízzam magamat.

Hallgass meg, segíts meg, Jézus Krisztusom!
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz