A Bibliáról


 

A Szent Könyvekben a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé, és beszélget velük – állapította meg a II. Vatikáni Zsinat. Ezért az Egyház arra buzdítja a hívőket, hogy a Szentírás gyakori olvasásával ismerjék meg Jézus Krisztust. „Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust.” (Szent Jeromos) Az alábbiakban a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye honlapjáról átvett összeállítással szeretnénk segítségére lenni a Szentírással elmélyülten foglalkozni kívánó testvéreinknek.

 
MI A BIBLIA?

Egy 72 könyvből álló könyvtár, mely egyetlen kötetben elfér. A legfontosabb, legismertebb és legolvasottabb könyv a világon, mert Isten szavát közvetíti. Az Ószövetség 45, az Újszövetség pedig 27 könyvet tartalmaz.


MI ISTEN SZAVA?

A Szentírás minden szavával egyetlen szót mond Isten: az Ő egyszülött Igéjét, akiben teljesen kimondja önmagát. A Biblia Isten szavát írásban csak részben tartalmazza. Az megnyilvánul az „egyházi hagyományban”, a zsinatokon, a törvényes pásztoraink tanítása által és a liturgiában. Az Egyház az isteni írásokat mindig úgy tisztelte, ahogyan az Úr testét is tiszteli.


KI A BIBLIA SZERZŐJE?

A szent könyvek megírására Isten embereket választott ki, akiket erejük és képességeik birtokában úgy használt föl, hogy azt foglalják írásba, amit Ő akar közvetíteni számunkra. Az elsődleges szerző tehát Isten, a másodlagos szerző az ember.


MIKOR ÍRÓDOTT?

A Szentírás Krisztus előtti második évezredtől Krisztus után 100-ig íródott. Különböző helyszíneken készült – Palesztina, Babilónia, Egyiptom, Róma, Korintus stb. – és különböző nyelveken (héber, arámi, görög).


MEGBÍZHATUNK-E A BIBLIÁBAN?

A Palesztinában és a szomszédos országokban végzett ásatások tanúsága szerint a Biblia adatai hitelt érdemelnek. Számos történelmi részlet (időpontok, helyszínek, szokások) megfelel a történeti valóságnak.


A BIBLIA KÉT SZÖVETSÉG

Egy régi mondás szerint az Újszövetség az Ószövetségben van elrejtve, az Ószövetség az Újszövetségben tárul fel. Az Ószövetség írásai a Jézus első eljövetele előtti időszakra vonatkoznak. Előképét látjuk benne mindannak, amit Jézus Krisztus beteljesített. Az Újszövetség Jézusról, az ő üzenetéről és az Egyház kezdeteiről szól.


A BIBLIA KÖZPONTI ÜZENETE

A Biblia – a történelemkönyvektől eltérően – mindenekelőtt hitről való tanúbizonyság, amelyben felfedezhetjük az Atya különleges szeretettervét. Isten terve részeként azt akarja, hogy minden ember egy nagy családot alkosson, ahol szeretetben és békességben él, szabadon a bűntől, elrejtve az Ő szeretetében, aki minden emberrel baráti szövetséget kötött. Isten minden jóakaratú embert a testvériség és a szeretet vezérelte életre hív. Ennek feltétele a mi részünkről a nagylelkűség, az adakozás és a lemondás készsége.


A BIBLIA HELYES ÉRTELMEZÉSE

A Biblia az Egyház könyve. Az Egyház olyan közösség, mely a lelkipásztorok, a pápa és a püspökök vezetése alatt felfedezi és értelmezi a Szentírás segítségével Isten megváltói működését. A Biblia elénk tárja a személyes életünkben jelen lévő Istent, aki teljes és tökéletes választ ad minden kérdésünkre. Az Egyház által értelmezett Biblia a Szentlélek közbenjárásával a hiteles isteni tanítást nyilatkoztatja ki számunkra.


HOGYAN KELL KÖZELÍTENÜNK A SZENTÍRÁSHOZ?

Hittel, nem mint emberi beszédhez, hanem Isten beszédéhez. Alázattal, mivel ezek a dolgok el vannak rejtve a bölcsek és okosak elől és fel lettek fedve a gyermekeknek. Imádságos lélekkel, könyörögve az Úrhoz, hogy világosítson meg bennünket Szentlelkével, és hogy fedje fel nekünk isteni üzenetének titkát.


OLVASNI ÉS ÉRTENI A BIBLIÁT

A Biblia megértéséhez figyelembe kell vennünk az adott kor általános irodalmi műfajait és a korabeli gondolkodás-, beszéd- és elbeszélésformákat. A következő kérdéseket érdemes feltenni az értelmezés során: Ez a bibliai rész mit jelent számomra, hogyan érinti az életemet? Isten ott jelenlévő szava mit mond? Mit kérdez, milyen választ vár tőlem?


A PÉLDABESZÉDEK JELENTŐSÉGE JÉZUS EVANGÉLIUMÁBAN

Jézus példabeszédei arra hívják az embert, hogy hagyjon fel önző boldogságkeresésével, és tudatosítsa magában, mit jelent Isten országa, és képes legyen felismerni azt mindennapi életében. A példabeszédek Isten országát nem úgy mutatják be mint helyet, hanem mint folyamatot. Isten országa az a dicsőséges élet, ahová Isten mindenkit meghív. Aki ide törekszik, a Szentlélek erejében már most is ezt az országát építi.

Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz