A szentmise szerkezete


Bevezető szertartás 


Keresztény életünknek, istentiszteletünknek csúcsa és forrása a szentmise. A miséző pap a hívekkel együtt mutatja be a legszentebb áldozatot. Ezért nagyon lényeges, hogy a hívek bekapcsolódjanak a szentmisébe. A válaszokat hangosan mondják. A szentmise két fő része az Ige liturgiája és az Eukarisztia liturgiája. Az Ige liturgiájára a szentmise bevezető része készít fel bennünket. 

 
A szentmise elején a miséző pap köszönti a jelenlévő híveket. 


PAP: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
HÍVEK: Ámen. 

 
Bűnbánati ima

 
PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!
 
(Csendben lelkiismeretvizsgálatot tartunk, majd a pappal együtt imádkozzuk)
 
PAP és a HÍVEK: Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: 

(mellünket verve mondjuk)
 
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, s titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. 

PAP: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! 
HÍVEK: Ámen.

 
KYRIE
(Uram, irgalmazz)


Előimádkozó (Pap): Uram, irgalmazz!
Hívek: Uram, irgalmazz!
Előimdákozó (Pap): Krisztus, kegyelmezz!
Hívek: Krisztus, kegyelmezz!
Előimádkozó (Pap): Uram, irgalmazz!
Hívek: Uram, irgalmazz!


(Az "Uram, irgalmazz! - Krisztus, kegyelmezz!" imákkal kifejezzük, hogy rászorulunk Isten irgalmára és bűneinkért, kegyelemért fohászkodunk.)GLORIA
(Dicsőség)


(A "Dicsőség a magasságban Istennek" kezdetű imádsággal az angyalok karához társulva dicsőítjük a Szentháromságban egy Istent.)

Előimádkozó (Pap): Dicsőség a magasságban Istennek,
Hívek: és a földön békesség a jóakaratú embereknek. 
Dicsőítünk téged, áldunk téged,
imádunk téged, magasztalunk téged,
hálát adunk neked nagy dicsőségedért. 
Urunk és Istenünk! Mennyei Király!
Mindenható Atyaisten!
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk, 
Isten Báránya, az Atyának Fia!
Te elveszed a világ bűneit:
irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit:
hallagasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz: 
irgalmazz nekünk!
Mert egyedül te vagy a Szent, 
te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölség:
Jézus Krisztus, 
a Szentlélekke együtt
az Atyaisten dicsőségében! Ámen. KÖNYÖRGÉS

(A "Könyörögjünk!" felszólításra csendben saját kéréseinket ajánlhatjuk fel a Jóistennek. A miséző pap a közösség nevében kéri Isten áldását és segítségét.)

 
PAP: Könyörögjünk! (...) Mindörökkön-örökké. 
HÍVEK: Ámen. 
 
(Folyt.köv.)