A vászon

Liturgia világa (18. folyt.)

A vászon

Az oltárra terítik. Úgy áll a kehely és az ostya alatt, mint corporale, mint az Úr testét burkoló ruha. Ebben öltözik a pap is: albába, vagyis fehér vászonba a szent áldozat bemutatására. Ez borítja az Úr asztalát is, amely fölött az isteni kenyeret nyújtják az áldozóknak.
Az igazi lenvászon nagyon nemes anyag: tiszta, finom és erős. Mikor ilyen üde fehéren látom magam előtt, önkénytelenül is egy téli erdei séta jut eszembe. Egyszer egy hegyoldalhoz értem: frissen esett hó borította, mely érintetlen tisztaságban terült el a fekete fenyők között. Nem vitt rá a lélek, hogy durva cipőmmel keresztülgázoljak rajta. Mély tisztelettel kerültem meg... Így fekszik a tiszta vászon is az oltáron előkészítve a szent misztérium számára.
Elsősorban az oltáron van a helye, ott, ahol azt az isteni áldozatot mutatják be. Már szóltunk arról, hogy az oltár hogyan emelkedik ki a szentélyből, mint a legszentebb hely. Említettük azt is, hogy a külső oltár a lélekben lévő belső oltár jelképe. Nem, több ennél: a látható oltár nemcsak jelenti a belső, szívbeli áldozatkészség oltárát, hanem a kettő össze is függ egymással. A kettő titokzatos módon egy. A tulajdonképpeni, a tökéletes oltár, melyen Krisztus áldozatát mutatjuk be, élő egysége ennek a kettőnek.
Ezért szól az a fehér vászon olyan határozottan a szívünkhöz. Érezzük, hogy valaminek a bensőnkben válaszolnia kell reá. Úgy érezzük, olyan, mint egy hozzánk intézett felszólítás, szemrehányás, vágyakozás. Csak tiszta szívből fakad igazi áldozat; a vászon azonban azt a tisztaságot testesíti meg, amelynek lelkünkben uralkodnia kell, ha azt akarjuk, hogy áldozatunk kedves legyen Isten előtt.
És az a vászon sokat beszél nekünk a tisztaságról. Az igazi vászon finom és nemes anyag. A durva, erőszakos természet még nem jelent tisztaságot. A mogorva viselkedéshez semmi köze. Az ő ereje a finomság ereje, az ő fegyelmezettsége nemes fegyelem. De erő él benne. A valódi lenvászon erős. Nem olyan könnyű pókháló, amelyet minden kis szél szétszaggat. Az igazi tisztaság nem betegesség. Nem fut el az élet elől, nem csatangol hamis álmok és téves eszmények világában. Az igazi tisztaság arcán az életöröm piroslik, és bátran állja a kemény harcot. És még egy dolgot mond a vászon a szemlélődő léleknek: ő nem volt kezdettől fogva olyan finom és tiszta, mint amilyen most. Először durva, semmitmondó volt, s bizony sokat kellett mosni és fehéríteni, míg ezt a mostani illatos üdeségét elnyerte. A tisztaság nincs velünk adva. Az igaz, hogy kegyelem, az is igaz, hogy vannak emberek, akik ajándékképpen kapták lelkükbe, és egész mivoltukon kiütközik a legbensőbb tisztaság üdesége. De ezek kivételek. Amit az emberek általában tisztaságnak szoktak nevezni, az igen gyakran nagyon kétséges érték, és csak annyit jelent, hogy még nem volt kitéve viharnak. Az igazi tisztaság nem az elején áll, hanem a végén. Csak hosszú, kemény munkával lehet megszerezni.
Fehér, finom, erős lenvászon borul az oltárra. Jelent tisztaságot, lelki nemességet, üde erőt.
Szent János Titkos Jelenése könyvének egyik helyén szó van ,,egy nagy seregről, amelyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből és néptörzsből és népből és nyelvből. Ezek a trón előtt alltak hosszú fehér ruhába öltözötten'', és egyvalaki megkérdezte: Ezek, akik hosszú fehér ruhába vannak öltözve, kicsodák, és honnan jöttek? És a felelet: ,,Ezek azok, akik nagy szorongatásból jöttek, és megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében. Ezért állnak most az Isten trónja előtt és szolgálnak neki éjjelnappal.''
,,Uram, öltöztess engem fehérbe'', imádkozza a pap, amikor a szentáldozathoz készülve magára ölti az albát.
                                                                       /Romano Quardini: Örökmécs/
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz