"Kérjetek és adatik nektek ... "


Máté evangéliuma
A kérés: a helyes dolgok kérése Istentől magában is hódolat Istennek hatalmáért, jóságáért, kegyelmének hathatós voltáért. A kérés bizalom dolga és megtiszteli azt, akihez intézik.

A kérő imádság alapja egyrészt Istennek szeretete teremtményeihez, gyermekeihez; másrészről a mi ínségünk, amely gyors segélyt kíván. Isten, mivel a javaknak kifogyhatatlan forrása, csak azt óhajtja, hogy javait szétszórhassa az emberek lelkében : a jó közöltetni kíván. Isten, mivel a mi Atyánk, csak azt kívánja, hogy közölhesse velünk a maga életét és növelje azt bennünk. Hogy ezt könnyebben elérhessük, elküldte hozzánk egyszülött Fiát, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal, hogy minket is betöltsön ezekkel az ajándékokkal. Sőt meghív bennünket, hogy kérjük kegyelmeit, és megígéri azokat a kérőknek : "Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek" (Mt 7,7).Tehát biztosak vagyunk abban, hogy Isten szívesen veszi, ha kérünk tőle valamit.

Másrészről nagy és sürgős szükségünk van mindezekre. Szegények vagyunk úgy a természet,mint a kegyelem rendjében : Isten koldusai vagyunk. A természet rendjében is annyira lényeges a mi függésünk Istentől, hogy még a tőle kapott létet sem tudjuk megtartani az ő segítsége nélkül. A természet erőitől is függünk, amelyek viszont megint csak Istennek engedelmeskednek. Hiába mondjuk, hogy van agyvelőnk, van­nak karjaink, van erőnk, hogy a földből előteremt­sünk mindent, ami létünk fenntartására szükséges. Mert az agyvelőt és a karokat Isten tartja fenn létükben, Isten mozgatja munkára, és a föld is csak akkor terem, ha Isten életet ad a veteményeknek, ha esővel öntözi, ha napjával sütteti, ha távol tartja tőle az elemi csapásokat. - De mennyivel jobban függünk Istentől a természetfölötti rendben! Értel­münknek szüksége van világosságra, hogy tisztán lásson, és kitől várjuk azt, ha nem a világosság Atyjától? Akaratunknak szüksége van erőre, hogy világosságtól megmutatott úton haladjon, és kitől kapja azt, ha nem a Mindenhatótól? Nincs tehát más hátra, mint hogy kérjük az Isten segítségét, aki olyan szívesen támogatja gyöngeségünket.

Vannak, akik azt mondják, hogy Isten mindent tud, látja ínségünket és kérés nélkül is segítségünkre siet. Igaz, mondja Szt. Tamás, Isten nagylelkűsége ad nekünk sok mindent, amit nem kérünk; de vannak olyan dolgok, amelyeket Isten nem ad kérés nélkül. Ezt pedig a mi javunkra teszi, hogy belé helyezzük bizalmunkat és neki tulajdo­nítsuk, hálás szívvel megköszönjük, amit tőle kap­tunk:  "Hogy bizalmat nyerjünk hozzá folyamodni, és hogy elismerjük, hogy ő a mi javaink szerzője" . Az imádság növeli Istenbe vetett bizalmunkat és nagyon jó arra, hogy meg ne feledkezzünk Istenről. Hiszen amúgy is nagyon hamar megfeledkezünk róla. Mi lenne, ha legalább akkor, amikor kérni valónk van, nem járulhatnánk hozzá?

Bölcs intézkedése tehát Istennek, hogy elvárja tőlünk a kérő imádságot.

 

                                                       
(Tanquerei-Czumbel: A tökéletes élet 507-509.p.)

Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz