Tájékoztató a kötelezően választható hit-és erkölcstan oktatás bevezetésével kapcsolatos kérdésekről

 
Főtisztelendő Plébános Atyák!
 
Mint arról a médiumokból már értesülhettek, a közoktatás átszervezése keretében megkezdődik az iskolákban a kötelező erkölcstan, illetve ennek alternatívájaként a hit- és erkölcstan oktatás. Ezzel a levéllel szeretnénk néhány hasznos információt nyújtani, hogy eligazodhassanak a sokszor egymásnak ellentmondó híresztelések között.
 
Tudjuk, hogy az új helyzet komoly szervezést, ezzel együtt pedig többletterhelést jelent.
 
Mégis kérjük, hogy ezt a komoly kérdést lelkiismeretesen és nagy odafigyeléssel kezeljék, hiszen a gyermekek, a fiatal nemzedék nevelése elsődleges Egyházunk és hazánk szempontjából is. Ha most bizonytalannak, nem elég meggyőzőnek tűnünk, az hosszú időre befolyásolja ezen új lehetőség eredményességét.
 
Szeretettel és bizalommal kérjük tehát, hogy minden Önöktől telhetőt tegyenek meg annak érdekében, hogy a gondjukra bízott területen minden iskolában meghirdetésre kerüljön a katolikus hit- és erkölcstan oktatás!
 
Ennek sikere nagyban azon múlik, mennyire sikerül a gyermekek szüleit meggyőznünk, rávennünk, hogy kérjék, támogassák és válasszák gyermekeik számára a Katolikus Egyház által biztosított oktatást. Ezért minden lehetséges módon (templomi prédikáció, hirdetés, hírlevél, plébániai közösségek, honlapok, plébániai katekézis és csoportok, helyi újságok, kábeltévék, rádiók, szülői értekezletek stb.) pozitív és bátorító módon tájékoztassák a szülőket, nagyszülőket az új iskolai rendszerről!

 
Előzetes megjegyzések

Számos kérdés és bizonytalanság tapasztalható a kötelezően választható erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan tárgyak bevezetésével, szervezésével, oktatásával kapcsolatban. Az alábbiakban a meglévő jogszabályi előírások alapján összegyűjtöttük a már tudható legfőbb információkat.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az iskolai tanrendbe épített hit- és erkölcstan oktatás lényeges területe Egyházunk tevékenységének, azonban a plébániai katekézist nem váltja ki, annak szerepe, feladata túlmutat az iskolai keretek lehetőségein. Továbbra is a plébániai katolikus közösség a hitre, Krisztussal való személyes kapcsolatra vezetés és a szentségekkel való találkozás elsődleges színtere.
 
• Alapok

A tantárgy megnevezése, jogállása
Hit- és erkölcstan, kötelezően választható. Vagyis: nem kötelező, de a kötelezően előírt erkölcstan helyett választható.
 

Vonatkozó jogszabályok, szabályok

• 2011 évi CXC. törvény "a nemzeti köznevelésről" (Nkt.) 35. § (hatályos: 2013. szeptember 1-jétől), 97. § (7)
• 20/2012. (VIlI. 31. ) EMMI rendelet 14. §, IS. §, 2013. március 22-i módosítása a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan (módosította a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet.
• Nemzeti Alaptanterv

 
2013-ban érintett évfolyamok ( 97. (7))

2013. szeprember 1-jétől az általános iskola 1. és 5. osztályában vezetik be a kötelező erkölcstant és a helyette választható hit- és erkölcstant, felmenő rendszerben. A teljes általános iskolai átállás várhatóan a 2016/17 -es tanévre történik meg.
 
A hit- és erkölcstan tárgy helyzete az iskolában (Nkt. 35. §)

Felelőse

A hitoktatásért felelős megyéspüspök illetékessége:

• a hit- és erkölcstan oktatás, megszervezése,
• a jelentkezés megszervezése,
• a tárgy tartalmának meghatározása, ellenőrzése,
• a hitoktató alkalmazása, ellenőrzése,
• a foglalkozások ellenőrzése.

 
Ideje

Az iskola órarendjébe illesztett tanóra.
Fakultatív hittanoktatás továbbra is szervezhető a délutáni órákban!
 
A hitoktató státusza

Munkáltatója az egyházi jogi személy (adott esetben az egyházmegye).
Alkalmazható munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel.
 
Helyettesítés

Megszervezése a munkáltató (vagy a munkáltatói jogokat gyakorló személy) feladata, ezért neki kell jelenteni betegséget, egyéb akadályoztatást. Amennyiben nem tudja megoldani a helyettesítést, ő jelzi az intézmény felé.
 
Tárgyi feltételek

Igénybe vehetők az iskola által a nevelőtestület tagjainak biztosított oktatást segítő eszközök. A tantermeket az intézmény biztosítja.
 
A hit- és erkölcstan tárgy tartalma, eszközei (tankönyv)

A megyésfőpásztor határozza meg.
 
Értékelés

Ugyanolyan módon történik, mint az erkölcstan órákon. Vagy is, ha ott osztályoznak, akkor a hit-és erkölcstant is osztályozni kell. (EMMI 14. §)
 
Finanszírozás

A hitoktató munkáltatójától kapja jövedelmét (míg az erkölcstan tanár az iskolán, a hit- és erkölcstan tanár az egyházi jogi személyen keresztül). Ennek fedezetét az állami költségvetésben erre a célra elkülönített források biztosítják.
 
Jogorvoslat

Amennyiben az iskola nem engedi/segíti a hittanoktatás szervezését vagy akadályozza a tanulók jelentkezését, ezt a hitoktató munkáltatójának jelezze.
 
Időbeli ütemezés

• Az egyházak írásban fogják jelezni az iskolaigazgatóknak szándékukat hit- és erkölcstan oktatására. Ennek módjáról az illetékes megyespüspök ad utasítást.
• Az igazgatók április 15-ig meghirdetik a szabadon választott tárgyakat (így a hit- és erkölcstant).
• Az általános iskola 1. évfolyamára a beiratkozás április elején esedékes, melyen szorgalmazzuk, hogy az egyházi jogi személy képviselője jelen legyen.
  A szülők ekkor jelzik választásukat.
A többi évfolyamon (idén ez a 4. osztályt érinti csak) a jelentkezés határideje május 20.
• A csoportszámról célszerű egyeztetni a tanév végéig.
• Csoportok kialakítása
 
Csoportok szervezése

Az egyházi jogi személy feladata. A csoportok szervezéséhez az intézmény nem adhatja ki a tanulók névsorát, elérhetőségét. Az iskola közreműködésével
juttatható információs anyag az érintett diákokhoz, szülőkhöz.
A szülői döntést a hit- és erkölcstan órákon való részvételről írásban kérjük.
A csoportok kialakításánál az előírt minimum: létszám később kerül meghatározásra.
 
Csoportösszevonások

A csoportkialakításnál kis létszám esetén alkalmasnak látszik az azonos évfolyamonkénti, későbbiekben pedig az osztályonkénti összevonás is (1-4., ill. 5-8. évfolyamon belül).
 
A hit- és erkölcstant oktató képesítésére vonatkozó előírások

Hit- és erkölcstant az illetékes megyéspüspök megbízásából hitoktatási engedéllyel oktathat, akit az illetékes főpásztor erre alkalmasnak ítél.
 
"Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató alkalmazásakor[ ... ] a 3. mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni. A hitoktatónak, hittanárnak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói vagy hittanári, vagy más, a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie. "(Nkt 35. § (4))
 
Papok teendői
 
• a területén működő oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel,* a beiratkozáson, szülői értekezleten való részvételi szándék jelzése az iskolákban,
• szülők folyamatos informálása.
• hitoktatók kiválasztása, fölkérésé az új feladatra.
 
 
 
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz