Imádság a hit lélekzet vétele

A hit és az imádság
 
Nem mondhatunk semmit a hitről, ami ne szólna egyúttal az imádságról is. Az imádság a hit élő lélegzete.
 
Napjainkban az imádság átélésének két módja, és ebből faka­dóan az imádság két formája terjedt el az emberek között. Az egyik forma az "elszigetelt" imádság. A hét hat napján az em­ber elmerül a mindennapi foglalatosságokban. A vasárnap meghozza az imádságra szánt időt. Ilyenkor az imádság olyan, akár egy oázis a sivatagban: körül van véve a világi feladatok­kal, érdekekkel, érdeklődésekkel, el van szigetelve a konkrét élettől: olyan tiltakozás, harc, feszültség eredménye, amely ki­szakítja az embert a hitetlenség hétköznapjaiból.
 
Az imádság másik típusa az "integrált" imádság. Ebben nincs éles szakadék a mindennapi élet és a vasárnapi imádsá­gos szavak között. Az életet áthatja az imádság, az imádságot az élet. Élet és imádság elválaszthatatlan egységet alkot.
 
Milyen módon valósulhat meg az "integrált" imádság? Ahhoz, hogy ezt megértsük, vizsgáljunk meg közelebbről néhány alapvető vallási igazságot. Nem igaz az, hogy csak az ember képes imádkozni. Az emberek imádsága mellett ott van a világ imádsága is. De az emberekben magukban is - a sza­vak imája mellett - ott él a tettek, a konkrét élet imája. A világ szüntelenül imádkozik azzal, hogy létezik, és azzal, hogy ilyen és nem másmilyen. Vessünk egy pillantást az élő organizmusok elemi sejtjeinek bonyolult működési mechanizmusára, lenyű­gözően összetett felépítésére és egyszerű, érthető működésére. Ami a sejt létezését illeti, tudniillik hogy ilyen és nem más, hogy a neki kiszabott törvények alapján működik - ez az ő há­laimája. Így van ez a minket körülvevő világ minden részecské­jével. Van imája a kerengő elektronoknak, a végtelen világegye­temben hatalmas sebességgel száguldó galaxisoknak, az almafa tavasszal kinyíló virágának, az egyetlen napig élő pillangónak, és a minden időt körülölelő örökkévalóságnak. Az embert szolgáló gépek ritmusa, a terjedő fénysugár ritmusa, az élet és a ha­lál ritmusa - mindez a legvalóságosabb imádság abban a kör­nyezetben, amelyben szüntelen élünk.
 
Szent Ferenc ezt írta:
 
"Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
 
És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat."
 
Az embernek bele kell merülnie a világ dolgaiba. Fel kell fe­deznie a világ imáját. A világ imájában meg kell látnia Istent, a világ Teremtőjét.
 
Létezik az embernek egy olyan sajátos imádsága is, amely más, mint a szavakba foglalt ima. Ez az emberi cselekedetek imája. A cselekedet imája az Isten akaratával egyező élet imája. Az orvos, aki a saját életét kockáztatva megment egy embert - a tudásával és bátorságával imádkozik. A vasúti síneket javító munkásember fizikai erőfeszítésével és fáradságával imádko­zik. Mindaz, amit az ember Isten akaratával egyezően tesz, Is­tent dicsőíti, és hiteles imádság.
 
Akkor is imádkozol, amikor azért állsz sorban, hogy segíts egy másik emberen. A vizsgára való felkészülés fáradságával is imádkozol. Imádkozol a másik ember számára fontos beszélge­téssel. A munkáddal, a pihenéseddel, a mosolyoddal, azzal, ahogyan egy gyerek haját fésülöd, vagy fát ültetsz a parkban azért, hogy a világ szebbé váljon. Imádkozol akkor, amikor le­győzöd a bűn, a gyűlölet kísértését. Isten ott rejlik a mindenna­pi fáradságos munkád imájában. Fel kell fedeznünk Istent az emberi cselekedetek imájában.
 
Mindezek alapján mi a szavakba foglalt ima, amelyet Isten elé viszünk e pillanatban? Csak az ember ajánlhatja fel Istennek a szót és a szóba foglalt gondolatot. Mert csak az ember birto­kolja a szavak megalkotásának és a gondolatok szavakba foglalásának képességét. Csak az ember szellemi lény. Az ember a szavakon keresztül fogalmazza meg Istennek a lélek, a szabad­ság, az értelem hódolatát. Ez az imádság legtökéletesebb for­mája, mert a szellem tökéletességét követeli meg az imádkozó­tól. A szó imájában az emberi szellem hódol Istennek. Van imája az anyagi világnak, van imája az emberi cselekedetnek. Ha hiányozna a szó imája, az imádság egyetemes harmóniájában feszültség, disszonancia és üresség alakulna ki. Az ember bű­nös lenne, mert ő lenne e feszültség okozója. Most már jobban megértjük, miért tartja azt a keresztény etika, hogy aki nem imádkozik - bűnt követ el.
 
A bevezetőben azt mondtam, kétféle imádság létezik: az "el­szigetelt" és az "integrált" imádság. Az "integrált" imádság nem egyéb, mint hit és szó. A hit, hogy Isten ott van a világ imájában és az emberi cselekedetek imájában. A szó, amellyel lelkedet a világ egyetemes imájába kapcsolod.
 
Amikor templomba mész, ne gondold, hogy valami rendkí­vüli és különös dolgot teszel, olyasvalamit, ami oázist jelent a mindennapi életed hitetlenségének sivatagában. Hogy ez meg­feszített idegeket, sajátos hangulatot, a világból való kiszaka­dást követel. Megszokott, hétköznapi dolgot teszel. Egyszerűen csak bekapcsolódsz a lét, az élet, a halál, az emberi cselekedetek természetes imájába - belefonod a lelkedet. Ez a legegysze­rűbb, a legáltalánosabb és a legtermészetesebb dolog.
 
         /Józef Tischner: Hogyan éljünk?/
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz