Hit - és erkölcstan


Kedves Szülők!
 
 
Reményünk szerint 2013. év szeptemberétől az állami iskolákban is (fokozatosan bevezetve) kötelező tantárgy lesz az erkölcstan /a világi etika/ illetve a helyette választható, az egyházak által szervezett hit-és erkölcstan / hittan /. A tanulók és a szülők dönthetik el, hogy a kettő közül melyiket választják.
 
A világi erkölcstan / etika / pontos tartalmát még nem ismerjük. Mégis arra kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermekeik számára a keresztény hit-és erkölcstant, a hittant válasszák! Ez a Biblia, különösképpen Jézus tanításán alapszik. Mögötte ott áll a kereszténység 2000 éves tapasztalata, olyan tanítás, amely sok-sok kiváló embert nevelt: szenteket, kitűnő tudósokat, művészeket, sportolókat. Európa kultúrája még ma is magán hordozza a keresztény tanítás nyomait. Kellő hit- és erkölcsi ismeret nélkül azt meg sem értjük. Ez tartotta meg hazánkat is több, mint ezer éven át. Ez az a tanítás, amely a gyermekek és fiatalok számára igazi támaszt nyújthat életük nehéz óráiban, a válsághelyzetekben. Ez óvhatja meg őket az öngyilkosság, a kábítószerek és a romboló közösségek veszélyeitől.
 
Akik megkereszteltették gyermekeiket, azok már megígérték, hogy hitben nevelik fel őket. Mostantól számos akadály elhárul az iskolai hittan útjából. Például senki sem szervezhet szakköröket, játékokat, sportfoglalkozásokat a hittanóra idejére! Akiket eddig a vallásgyakorlás hiánya tartott távol, most ők is biztatást nyernek a hitoktatás vállalására, hiszen a hittanórák vallásgyakorlás nélkül is látogathatók.

Természetesen továbbra is működik a plébániától szervezett eddigi hitoktatás. Az iskolában szerzett ismereteket ez mélyíti el, ez készít fel az elsőáldozásra, bérmálásra és így a felnőtt közösségre. Ezúton is kérjük a Kedves Szülőket és gyermekeiket, hogy a hittan tanulását a vallás gyakorlásával, különösen a vasárnapi szentmisék látogatásával tegyék teljessé!
 
Szeretettel várjuk hittanra a meg nem keresztelt gyermekeket is, akik kellő oktatás után önként is kérhetik a keresztség szentségét és a többi, ún. "beavató" szentséget! Egyre gyakoribb az a jelenség, hogy vallásos nevelésben nem részesült szülők meg akarják adni gyermeküknek azt, amiben ők maguk - önhibájukon kívül - nem részesedtek.
 
Az Egyház nem ítél el senkit sem, aki a világ erkölcstant / etikát / választja, mégis szeretettel ajánlja mindenkinek Jézus tanítását, a keresztény hit-és erkölcstant.
 
 
Kelt: Kaposvár, 2013. április 05.
 
                                               Tisztelettel és szeretettel:  
                                                                                                                   Rózsás László
plébános
 
Nyilatkozat
(A szövegre kattintva letölthető)
 


Intézmény OM azonosítója és neve
 
 
 
NYILATKOZAT
 
Alulírott ...................................................................................(név)..................................................................................................…………  (cím-település, utca, házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy………………………………………………………………gyermekem a 2013/2014. tanévben


                              erkölcstan        hit - és erkölcstan
 

                                
oktatásban kíván részt venni.
 
(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!) 

 


 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2013/2014. tanévre szól, azon módosítani a tanév során nem tudok.

 
Hit - és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt: 

 
Gyermekem a(z)…………………………………………….(egyház neve) egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán vesz részt a 2013/2014. tanévben.
 
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének a megjelölt egyház részére történő átadásához.  

 

 

 
DÁTUM: ………………………………..
 
………………………………………….
    Szülő aláírása 
                                                                         
                                                                                     
 
 
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz