Hit - és erkölcstan


Kedves Szülők!
 
 
Reményünk szerint 2013. év szeptemberétől az állami iskolákban is (fokozatosan bevezetve) kötelező tantárgy lesz az erkölcstan /a világi etika/ illetve a helyette választható, az egyházak által szervezett hit-és erkölcstan / hittan /. A tanulók és a szülők dönthetik el, hogy a kettő közül melyiket választják.
 
A világi erkölcstan / etika / pontos tartalmát még nem ismerjük. Mégis arra kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermekeik számára a keresztény hit-és erkölcstant, a hittant válasszák! Ez a Biblia, különösképpen Jézus tanításán alapszik. Mögötte ott áll a kereszténység 2000 éves tapasztalata, olyan tanítás, amely sok-sok kiváló embert nevelt: szenteket, kitűnő tudósokat, művészeket, sportolókat. Európa kultúrája még ma is magán hordozza a keresztény tanítás nyomait. Kellő hit- és erkölcsi ismeret nélkül azt meg sem értjük. Ez tartotta meg hazánkat is több, mint ezer éven át. Ez az a tanítás, amely a gyermekek és fiatalok számára igazi támaszt nyújthat életük nehéz óráiban, a válsághelyzetekben. Ez óvhatja meg őket az öngyilkosság, a kábítószerek és a romboló közösségek veszélyeitől.
 
Akik megkereszteltették gyermekeiket, azok már megígérték, hogy hitben nevelik fel őket. Mostantól számos akadály elhárul az iskolai hittan útjából. Például senki sem szervezhet szakköröket, játékokat, sportfoglalkozásokat a hittanóra idejére! Akiket eddig a vallásgyakorlás hiánya tartott távol, most ők is biztatást nyernek a hitoktatás vállalására, hiszen a hittanórák vallásgyakorlás nélkül is látogathatók.

Természetesen továbbra is működik a plébániától szervezett eddigi hitoktatás. Az iskolában szerzett ismereteket ez mélyíti el, ez készít fel az elsőáldozásra, bérmálásra és így a felnőtt közösségre. Ezúton is kérjük a Kedves Szülőket és gyermekeiket, hogy a hittan tanulását a vallás gyakorlásával, különösen a vasárnapi szentmisék látogatásával tegyék teljessé!
 
Szeretettel várjuk hittanra a meg nem keresztelt gyermekeket is, akik kellő oktatás után önként is kérhetik a keresztség szentségét és a többi, ún. "beavató" szentséget! Egyre gyakoribb az a jelenség, hogy vallásos nevelésben nem részesült szülők meg akarják adni gyermeküknek azt, amiben ők maguk - önhibájukon kívül - nem részesedtek.
 
Az Egyház nem ítél el senkit sem, aki a világ erkölcstant / etikát / választja, mégis szeretettel ajánlja mindenkinek Jézus tanítását, a keresztény hit-és erkölcstant.
 
 
Kelt: Kaposvár, 2013. április 05.
 
                                               Tisztelettel és szeretettel:  
                                                                                                                   Rózsás László
plébános
 
Nyilatkozat
(A szövegre kattintva letölthető)
 


Intézmény OM azonosítója és neve
 
 
 
NYILATKOZAT
 
Alulírott ...................................................................................(név)..................................................................................................…………  (cím-település, utca, házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy………………………………………………………………gyermekem a 2013/2014. tanévben


                              erkölcstan        hit - és erkölcstan
 

                                
oktatásban kíván részt venni.
 
(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje meg!) 

 


 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2013/2014. tanévre szól, azon módosítani a tanév során nem tudok.

 
Hit - és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt: 

 
Gyermekem a(z)…………………………………………….(egyház neve) egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán vesz részt a 2013/2014. tanévben.
 
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének a megjelölt egyház részére történő átadásához.  

 

 

 
DÁTUM: ………………………………..
 
………………………………………….
    Szülő aláírása