Évközi tizenkilencedik vaséárnap

 
Aug. 15 - én (kedd) Nagyboldogasszony (Szűz Mária mennybevételének) ünnepe lesz. Az ünnepek liturgikus osztályozása szerint első osztályú ünnep.  A szentmisén való részvétel kötelező. Ezen a napon templomunkban teljes búcsú nyerhető az ismert feltételek mellett.
Egyben a Székesegyház búcsúünnepe. Szentmisék lesznek: délelőtt ½ 8, 9 ½ 11 és este 18 órakor.  A ½ 11 órai szentmisét Varga László megyéspüspök úr végzi.
Az esti koncelebrációs szentmisét este 18 órakor Göndics János csurgói plébános úr vezeti.
 
A plébániához tartozó kaposújlaki egyházközség is Nagyboldogasszony oltalmát élvezi. A búcsúi szentmisét Kaposújlakon de. 3/4 12 –kor mondjuk.  
 
Aug. 17–én (csütörtök) emlékezünk Székesegyházunk felszentelésének évfordulójára.  A templom konszekrálása 1977. augusztus 15-én történt.
 
Aug. 20-a Szent István király, Magyarország fővédőszentjének ünnepe. Szentmisék lesznek: de. ½ 8, 9, ½ 11 és délután 18 órakor.
 
 
A liturgia szó alatt tág értelemben szertartást értünk, de szoros értelemben az Istentisztelet méltó megjelenítését. Elsődlegesen a szentmisét értjük alatta! A szentmise Jézus Krisztus vérnélküli keresztáldozatának a megjelenítése. A sajátos gesztusokat és az egyetemes Egyház által nem elfogadott magatartási formákat kérjük mellőzni. Egyházunk iránti engedelmesség megkívánja, hogy higgyünk azoknak a liturgikus szakembereknek és tudósoknak, akik a történelmi hagyomány és az Egyház Krisztus iránti szeretetének legkifejezőbb módját választották és fogalmazták meg. Nem helyes a sajátos átértelmezés. Nem különböző templomi szokásokat követünk, hanem az egyetemes Egyház iránymutatásaira ügyelünk!
Kövessük figyelemmel a szentmise részeit és az áldozáshoz igyekezzünk időben érkezni. Ugyancsak az áldozás rendjét kérjük megtartani! Aki jobbról érkezik az áldozáshoz, az jobbra fordulva igyekezzen a helyére, aki a balról, az pedig balra fordulva távozzon a helyére. Kis odafigyeléssel bizonyára sikerül a kettős oszlopot megtartani! Áldozás után nem nincs értelme a térdhajtásnak, hisz magunkhoz vettük az Úr Jézust!
 
A fatimai engesztelést, ma délután 16 órától tartjuk.
 
 
 
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz