A Krisztusban megértett emberi természet

Papp Miklós "jegyzeteiből"
(Szemelvények a természetjog és erkölcsteológia kérdésköréből)

Az írás a Vigília folyóirat 71. számában is megjelent 2007-ben
(A teljes anyag ide kattintva olvasható.)
 
Az ember azért keresztény, hogy ember legyen. A keresztény etika középpontja Jézus Krisztus. Ennél tömörebben és lényegközpontúbban a keresztény etika sajátosságát nem lehet kifejezni. Az ember nem csupán formálisan nyitott a transzcendens teljességre, hanem a teljesség (Krisztus) tartalmilag is eleve behatárolja keresését: az ember teljes természete Jézus Krisztusban tárul fel. 
 
Az emberi természet hat alapsajátossága

1. A személyes méltóság: Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette. (Ter 1,26) Az ember személyes méltóságának lerombolhatatlan alapját az istenképisége adja: az ember alaptermészete az, hogy személy. Ez az Isten akarta egyedülállóság, egyediség az alapja az önbecsülésnek, s az alapja a másik becsülésének is. A másik ember a maga különbözőségében így nem fenyegetés, nem a félelem forrása, hanem ígéret, Isten akarta többlet. Ez a személyes méltóság elveszíthetetlen, fokozhatatlan, nem függ a rokonságtól, szimpátiától, teljesítménytől. Ez a méltóság magához az emberhez tartozik, nem a személyes tulajdonságaihoz. 

2. Egyenlőség és testvériesség: Isten emberré válása lerakta az alapjait egy olyan embertársasságnak, felebarátiságnak, amit radikálisabban már nem lehet elgondolni. (...) Ami az emberekben azonos (személyes méltóság), azt egyenlő bánásmód illeti (azonos alaplehetőségek személyes méltósága kibontakoztatásához.) Az már az egyén szabad döntésének dolga, hogy mit kezd az azonos lehetőségekkel. Ugyanakkor a jogos, az emberiséget gazdagító, a teljesítmény alapján megérdemelt különbségeket különböző módon kell kezelni. 

3. Értelmesség: Az értelmesség igénye jellemzi magát az embert: a hit és az értelem ugyanazon forrásból, magától Istentől származik. (...) A hit sem önkényes és tetszőleges, hanem az észnek megfelelő; s az ész sem akármerre tapogatózik, hanem a teljesség, a hit felé. Az ész és a hit ugyanazon valóságra vonatkozik, csak belátási fokuk különböző: a hit az értelem teljessége. (...) A kereszt után a keresztény tudja: a paradoxonok, a látszólagos vereségek mögött is lehet értelmesség. (...) A kereszten és Húsvétkor új boldogságfogalmat kaptunk: az a boldog, aki már Istennel van, még ha szegény, ha sír, ha üldözik is. (...) Isten emberré válása magát az embert is felszabadítja az igazi emberré válásra. (...) A kereszt eseményben az ember számára megtört az ember látta értelmesség, hogy megnyíljon egy nagyobb összefüggésre: a remény felé. Minden szenvedés legmélyebb pokla ugyanis az, ha közben a szenvedés értelmét homály fedi, s az égre kiált a "Miért?" A szenvedés mélye a nemértés. Ezen az érzékeny helyen tűnik ki a keresztény gondolkodásmód sajátossága. Emberségében sérül, akiben megtörik a lét értelmességébe vetett hite.  

4. Átfogóság: Az ember tud önmaga, környezete kincseiről, s tud korlátairól is, főleg időbeli behatároltságáról. Tudja, hogy nem állat, ami leragadhat a pillanatnyi létben, mert csak pillanatnyi jóléte és ösztöne érdekli. De nem is Isten, hiszen mindig mindenre nem telik idő, energia, szeretet. (...) Az embert nyomasztja a semmi: nem akarunk semmirekellő életet élni. Ezért az ember képes átfogó életdöntéseket meghozni, s abban hűségesen növekedni egy életen át. (...) Emberségében sérül, aki leragad a pillanatnyi örömben vagy bajban, s nem képes életdöntésekre. 


5. Szeretet: Aki tudja, hogy már szeretik, az tud másokat is szeretni. Aki tudja, hogy kegyelemből lett, kegyelem kíséri életét, kegyelemből igazul meg, annak ez hatni fog az erkölcsi életére is. Isten megelőző, kegyelmi odafordulása nem megérdemelt, nem megindokolható, nem kiprovokálható. Ajándék. Aki így megajándékozva tudja magát, az tud megelőzően szeretni, kezdeményezően odalépni a másikhoz, ajándékszerűen szolgálni, hiszen a kegyelem ösztönöz. (...) A kegyelemből megigazuló nem normákat akar megtartani, hanem szeretni akar. Olyan nemes szívűség, érthetetlen nagyvonalúság, szabad ingyenesség a kvetkezménye, ahol a számítgatásnak már nyoma sincs - hiszen Istentől már mindent megkapott az ember. Ez különös felelősséget ró a keresztényekre a konfliktusszituációk megoldásához kicsiben és ngyban is: új lehetőségek nyílnak meg a konfliktusok gyógyító kezeléséhez a "szemet szemért" elv helyett, az ember lemondhat a jogáról, lemondhat a bosszúról, feltétlenül kiengesztelődhet, merhet vesztes lenni, hiszen nem a jogé, hanem az irgalmasságé, az ajándékozó szereteté a végső szó. Ugyanakkor aki kegyelemből megigazultnak tudja magát, elfogadja, hogy ő nem Isten. Hagyja Isten Istennek lenni, nem hiszi magát mindenhatónak, s nem is omlik össze végessége kudarcain, azaz mer ráhagyatkozni. Emberségében sérül, aki nem tud szeretni, nagyvonalú, irgalmas, bizakodó lesz. 

6. A halál húsvéti értelmezése felszabadít az igazi életre: Csak az embert tünteti ki a haláltudat: egészen fiatal korától tud arról, hogy meg fog halni. Így a halál igazából nem az élete végén bekövetkező katasztrófa, hanem az egész életét átjáró szempont: ars moriendi. Húsvét után már felszabadultan tudjuk, hogy nem a halál az érdekes, hanem az élet. Nem az a baj, hogy meghalunk, hanem ha úgy halunk meg, hogy nem éltünk igazán. A haláltudat így érlel: nem elvesz valamit, nem félelemmel tölt el, hanem éppenséggel felszabadít, hogy a saját, igazi életemet éljem, a maradandó értékek alapján. A haláltudat vezet az igazi önmagunkhoz. Krisztus halála óta a keresztény minden kiszolgáltatottágát és a halált is tudja reménnyel szemlélni: ígéret, lehetőség van a szenvedésben és a halálban is. Mindez a keresztény szabadság elé olyan előjelet tesz, ami nem pusztán kibírja a "szenvedést", "beletörődik" a halálba, hanem éppen ígéretet, megvalósítható lehetőségeket lát a szenvedésben és a halálban is. Az ember tudja, hogy Isten irgalmas, ezért nem őrül bele lelkiismeretfurdalásaiba, de azt is tudja, hogy a számlák nem vesznek el, ezért ne válik soha cinikussá, közömbössé. Krisztus az élet és a halál Ura, benne az életünk és a halálunk is kiengesztelődött. Mindez felértékeli az életet, a lehetőségeket, a még élőket, az időt, az Istenkeresés még kinn levő lehetőségeit. Az emberhez méltó halál igényétől pedig elválaszthatatlan marad Krisztus kereszthalálának vigasztalása.