Szolgálat, közösség, nevelés

„Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekeljetek az Úrnak minden földek! 
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek napról-napra szabadítását.”
(Zsolt 96,1-2)
 
Az egyházzene - az úgynevezett „musica sacra” -, a liturgia nélkülözhetetlen része. X. Piusz pápa 1903-ban megjelent „Tra le solicitudini” címet viselő motu propriojában így fogalmaz: „Az egyházzene legyen szent (vagyis a liturgia tartalmával és formájával összhangban álló), legyen egyetemes (vagyis objektív jellegű; Isten igéjének és a liturgia üzenetének hordozására alkalmas; nem egyének vagy csoportok vallási élményének kifejezésében kimerülő), és legyen művészileg értékes (akár egyszerűbb, akár komplikáltabb művészi formákat használ).”
 
A templomi kórusok elsődleges célja már a kezdetekkor is a szolgálat, Isten dicsőítése volt, ez azonban az évek során további funkciókkal bővült. Az egyházi énekes és hangszeres zene szem előtt tartva küldetését, valamint a liturgia tartalmához méltó művelését, mára igen magas rangot szerzett. A zene -, legyen szó a világ bármely tájáról -, mindig, minden esetben közösségteremtő erővel bír, hiszen képes teljesen más gondolkodású, érdeklődésű, iskolázottságú, nemű és korú embereket összehozni és voltaképpen egy közös cél érdekében „mozgásba hozni”. Az egyházzene ezen túlmenően nevelő-oktató jelleggel is bír, méghozzá olyan alapelvek és értékek mentén, melyek eléggé elhalványodni látszanak a 21. század rohanó társadalmában.
 
A Kaposvári Székesegyház az elmúlt évek tapasztalatait is számba véve, az új esztendő elején még tevékenyebben feladatának és kötelességének érzi, hogy Szentatyánk, XVI. Benedek pápa szavait követve „a hitet igyekezzen beemelni mindennapi életünk gyakorlatába”, valamint „gazdag belső életre, világos és értékes erkölcsi elvekre, megfelelő magatartásra és életstílusra” buzdítsa, bátorítsa, szólítsa fel egyházközségének tagjait, illetve minden jószándékú embert.
 
Ennek szellemében hármas célt tűztünk ki magunk elé: a szolgálat megszilárdítását, még mélyebb és intenzívebb megélését és terjesztését; a közösségi élet átszervezését és aktivizálását; valamint a nevelés szilárd alapokra történő helyezését, hiányosságainak pótlását. A jelen és a jövő generációjának stabil alapokra van szüksége, melynek megteremtéséből mi sem vonhatjuk ki magunkat, hiszen az Evangélium is így fogalmaz: „Jó, ha megőrzöd, amid van; de a többiről se vedd le kezedet, mert aki féli Istent, nem hanyagol el semmit.” (Préd 7,18) Másutt pedig: „Vesd el vetőmagodat reggel, és estig ne pihentesd kezedet, mivel nem tudod, hogy ez hasznosabb-e vagy az; vagy hogy jobb-e mindkettő együtt.” (Préd 11,6)
 
A hitbeli elköteleződés, a hagyomány, a „megtartó” értékek, valamint az alapvető társadalmi normák megismerése és megélése mindannyiunk számára mérföldkőként kell, hogy szolgáljon!
 
Ebben kívánunk mi is együttműködni egyházközségünk tagjaival és minden jószándékú emberrel!
 
Első lépésként Székesegyházunk kórusát alakítjuk át, melybe hívjuk és várjuk a Testvéreket, és mindazokat, akik elhivatottságot éreznek a zene, az éneklés, valamint a templomi szolgálat iránt!
 
Az átszervezés elkezdődött, melyről rövidesen honlapunkon is részletesen beszámolunk.
 
Az újjáalakuló kórust nem pusztán a liturgikus szolgálat egyik meghatározó szereplőjeként kívánjuk létrehozni, hanem ezzel párhuzamosan egyéb funkcionális – elméleti és gyakorlati -, feladatokkal is el szeretnék látni. Ez egyszerre jelent elismerést és kötelezettségvállalást. Célunk, az Evangélium szavaival élve: „Jól van, derék és hű szolga, a kicsiben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe. (…) Mert mindannak, akinek van, még adnak és bővelkedni fog.” (Mt 25,23;29) Munkálkodásunkkal a ránk bízott talentumokat kívánjuk a lehető leghasznosabb módon kamatoztatni, hogy egy napon együtt örülhessünk mindazokkal, akik már megkapták megérdemelt jutalmukat fáradozásaikért.
 
Kórusunk tagjait a szakmai ismeretek elsajátítása és tökéletesítése mellett hitéleti és erkölcstani oktatásban is kívánjuk részesíteni, valamint a közösségi élet fontosságát szintén szem előtt tartva, olyan programokat és tevékenységeket kívánunk megszervezni, melyek mindegyike képes hozzájárulni az emberek egymás közötti, illetve az egyház és az emberek közötti párbeszédéhez.
 
Kedves Fiatalok! Hozzátok külön is szeretnénk szólni. II. János Pál pápa így fogalmazott, amikor 1991. augusztusában Magyarországra látogatott: „Tudva tudom, hogy ti vagytok a magyar egyház élő reménysége, ....”
 
Ebben a reménységben bízva hívunk és várunk titeket is közénk!
 
Kórusunkba a honlapunkon (www.szekesegyhaz-kaposvar.hu) található elérhetőségeinken keresztül lehet jelentkezni, valamint közvetlenül Szili Zoltán kórusvezetőnél a szilizoltan74@t-online.hu e-mail címen keresztül.
 
Online Plébániánk „Kapcsolat” címet viselő űrlapján keresztül elküldhetik, elküldhetitek kérdései (te) ket, melyekre természetesen örömmel válaszolunk. „Jelentkezés a kórusba” címet viselő űrlapunk kitöltésével pedig közvetlenül is lehetőség nyílik az „előzetes regisztrációra”.
 
„ … választhattok. Válasszátok ma, ami tetszik, kinek akartok inkább szolgálni (…) én és házam (…) az Úrnak fogunk szolgálni.” (Józs 24,15)
– áll Józsue könyvében.
 
„A Szentlélek erejével válasszátok hát az életet, válasszátok a szeretetet, és legyetek tanúi a világ előtt az örömnek, amely ebből fakad!”
(XVI. Benedek pápa)