A keresztút

BEVEZETÉS
 
A keresztútjárás a lélekemelés egyik lehetősége. Elismerjük, hogy a mindennapi élet szolgálatában mi is megjárjuk sajátos keresztutunkat. Nem akarjuk csak sajátunknak érezni és elszigetelve megélni testi-lelki bajainkat, melyekkel nap, mint nap kénytelenek vagyunk szembesülni; hanem Jézus keresztútjához kívánunk csatlakozni és öröklétünket Vele kívánjuk előkészíteni.
 
 
Végezzük hát keresztutunkat engesztelésül a bűnösök megtéréséért, és minden emberi lélek javára!
 


I. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 


AZ ÍTÉLET
 

Minden ítélet legalább kettős  irányulású. Egyszer az ítéletet hozó és egyszer az ítéletet elszenvedő irányában. Amennyiben az ítéletet egy külső fórumon történő végrehajtás is követi, úgy a végrehajtó a harmadik tényezővé válik. Az igazságos ítélet is megviselheti mindhárom szereplőt, hát még az igazságtalan! Látszólag ugyan a jogrendre alapozott igazság érvényesül, ám a belső és magasabb rendű érvényesítésben a bizonytalankodás a jellemző.
 
Jézus elitélésében csak egyedül Ő nem bizonytalankodik. Tisztában van az igazsággal: „Ő az Igazság”.  Ismeri a hatalom jogosságát: „Honnét van a hatalmad, ha nem felülről kaptad volna”! Alanya az engedelmességnek. Érti a katonák parancs-teljesítését, Ő pedig el - és megszenvedi az élet-áldozatot. Jézus ezáltal azt is értésünkre adja, a megpróbáltatások bizony keresztezik utunkat, sértik igazságérzetünket, ám ezzel párhuzamosan meg is edzik életünket. 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 


 
 II. Állomás
 
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!A KERESZT


Amennyire egyszerű vonalaiban, annyira nagyszerű jelentőségében. Egyszerű a szerkesztésben és a kivitelezésben. Csupán két gerenda találkozási szögét kell jól eltalálni! Nagyszerű az emberre történő alkalmazásában, mert szárai, mint valami koordináta rendszer határozzák meg életünk koordinátáit. Életünk viszonyulásai pontozhatók a horizontális (emberi) és a vertikális (isteni) világhoz. Jótettek és mulasztások grafikon-görbéjét láttatja velünk. Ebből pedig kirajzolódik életünk görbéje.
 
Jézus az emberi természet egyszerűségével fogadta, vette tudomásul; de nem kereste a keresztet. Példát adva nekünk, felrajzolta vele az engesztelés égi koordinátáit. A kereszt egyszerűsége szolgáltatja számunkra az élet komolyságát. Amit az ösztönös egyszerűség távol kíván tartani, azt az értelem és akarat nagyszerűsége eszközül használhatja a lélek felemelkedésére és az emberi lét üdvösségére. A felszínes gondolkodó számára ostobaságnak tűnhet a kereszt a lakások, intézmények falain, ám a mélyen gondolkodó ember az engesztelés eszközét véli benne felfedezni, melyet meg is vall.
 

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!


 


III. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!
 A SÚLYOK


A ráhelyezett, felvett keresztnek súlya van. Olyan terhet jelent, mely az egyensúly vesztét okozhatja. Az emberre helyezett kereszt a fizikai teher súlyát jelzi, mely bizonytalan lépésekkel jár. Minden egyensúlyvesztés az újrakezdés próbája. Nyomasztó tapasztalat az erőtlenség, főleg ha ezt az esendő állapotot tovább nehezítik a külső tényezők, nyomasztó erők. Jézus is azonosul ezzel az erőtlennek látszó embertípussal. Tudtunkra adja, hogy vannak fizikai és pszichés súlyok, melyek gravitálják az embert. A gravitáció megérzése és megélése nem jelent azonosulást a megsemmisüléssel. A gyengének bizonyulás nem egyenlő az erőtlenséggel. Az erőgyűjtés és az újrakezdés ideje is lehet, sőt a tudatosság felismerésének ideje is megbújik ebben az erőtlenségben. Felismerhetjük, hogy a rossz, a gonosz, a bűn mekkora súllyal terhelődik az emberi létre. A kíméletlen külvilág, a hidegvérű parancsteljesítés , az embertelen környezet megtapasztalásának ideje és lehetősége.

 
„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem..”

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
 
IV. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 


A TALÁLKOZÁS
 

Az ember vágyódik az örömteli találkozás után. A megcsúfolásban, a megaláztatásban, a kínzások közepette nem kívánatos a találkozás. Főképp az édesanyai szív számára. Mintha ez a találkozás egészen más lenne! A külső durvaságok ellenére valami nagyszerű belső találkozás megy végbe. Az anyai és a fiúi szív vertikális magasságokat verő találkozása. A mindent érző, mindent a mennyei Atyának alárendelő magasságok találkozása. Ember meg nem értheti, és mégis az embert az égig emelő nagyszerű találkozás Jézus és Édesanyja találkozása.

A külvilág, de sokszor mi magunk nehezítjük meg a magasságokba emelő édesanyai találkozásokat. Nem értjük, nem akarjuk a szavakba nem önthető, érzelmeket túlhaladó, mégis lelket erősítő, derítő találkozásokat.

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 

 
V. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 


A CIRENEI


A kényszerűség is javunkra válhat, segítségül szolgálhat számunkra; sőt arra is képes, hogy segítő szeretetté alakuljon át. „Rossz helyen rossz időben”- szokták mondani. Simon így kerül bele a világtörténelem egyetlen eseményébe. A megváltói mű olyan részese, melynek csak a Jóisten a megmondhatója, hogy miért történt így. Kényszerűsége bizonyára átminősült megértéssé és a bajban lévő iránti segítség szeretetévé.

A római katona helyzetet uraló jelenléte, Simon katonára irányuló megvető tekintete, Jézus megadó, kimerülni látszó állapota érleli a végkifejletet.

Nem szeretjük a kész helyzeteket. A kényszerűségben szabadságunk korlátozását szenvedjük, és nehezen hiszünk annak gyümölcsöző kimenetelében. Lám, az isteni Mester ebben is példaként jár előttünk! Elfogadja a kényszerű segítséget, sőt elfogadásában a kényszeredett embert megértésre hajlító szeretete rejtőzködik.

 
Simon hétköznapi kereszthordozása egyesült Krisztus keresztjével.
 
 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

 VI. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 


VERONIKA
 

A mindenáron segíteni akaró szeretet utat talál a megoldáshoz. Nincs többje csak egy kendője. Csak azt adja, amije van. Enyhíteni akar, izzadságot, fájdalmat, brutalitást, durvaságot, gorombaságot, szitkot, - fizikálisan és szimbolikusan. Amit a gonoszság fokoz, azt Ő cseppnyi jóságával oldja. Neki csupán egy fehér kendője van, melyet a véres izzadság piszkíthat be, mégsem bánja. A tisztának látszó kendő a világ gonoszságának izzadt verítékét ihatja magába. Akkor és ott ugyanúgy, mint azóta évek, évtizedek és évszázadok során, mikor is  a szentek tisztasága és jósága itatja fel a világ minden gonoszságát.

Krisztus, mint valami érzékeny fotópapírra, rányomja arcának mását. Jelzi, hogy minden cseppnek látszó gesztus felér hozzá. Minden cseppnyi jóság enyhületet áraszt a gonosz világban, míg nem egyesül a végtelen Isten nagy SZERETETÉVEL.


 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!


 


VII. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 


AZ ISMÉTELT  ELESÉS
 

A jószándékúvá vált segítségek ellenére, a kereszt súlya egyre nehezebb. Nehezebbé válik az idő előrehaadtával, mert fogytán az emberi erő. Térben is egyre nehezebb, hiszen a megtett út kimeríti az embert. Lélekben is súlyosbodik, mert a gonoszság, a gorombaság, a bűn vele együtt növekszik időben és térben. A gonoszság sikertelensége a cél előtti vég. A türelmetlenség, az izgatottság, az eredménytelenség, a kudarc pillanatai a gonoszság közreműködőiben.

Az összeszedettség, az újra felállni akarás, a továbbjutás szándéka a szenvedő lelkében. Az átmeneti lesújtottság időnyerés a lelkierő felülkerekedéséhez. Ennek a lelki erőnek kell vonszolnia a rá nehezedő testi valóságot.

A bűn nyomasztó hatása az elesett ember lelkére. A  kínzó lelkiállapot látványos helyzete, időszaka  a megtört ember számára. Sötétség és halvány világosság villódzó váltakozása az ember lelkében.

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 


VIII. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot.

 

A SIRÁNKOZÓK
 


Az együtt érzők állomása is lehetne. Valamilyen szinten az is! Az egymásba érzők állomása is. Az asszonyok sírnak, Jézus vigasztal. Jézus az igazság, de az irgalom útját is járja. Nem könnyű emberi érzések, gondolatok, tettek mezején egyeztetni ezt a Krisztusi hozzáállást. Vállán a kereszttel hiteles a tanítása: „ne miattam sírjatok!”
 
Visszautal az emberi tettekre, melyeket olykor az érzelmek és ösztönök kisiklatnak. Emlékeztet és józanít. A keresztet értük is viseli. Reményt nyújt, hogy az élet szolgálói mindig számíthatnak rá. Az áldozat nélkülözhetetlen az élet szolgálói számára! Természetes szolgálói az életnek, ám isteni szemek nyugszanak rajtuk. Az egyszerű bánkódás, siránkozás kevés. Enné jóval több az eltökélt életszolgálat, élettisztelet, életfogadás. Legyünk az életfogadás és az életszolgálat mindennapos tanúságtevői! 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!


 


IX. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 


KIMERÜLTEN
 

Jézus a kimerültségtől a földdel eggyé váltan terül el. Már-már az élettelenség jelei látszanak, de a lélek kész a további engedelmességre az Atya iránt. Emberi ellenállások nem akadályozhatják a végső teljesedést. Miként a fizikai fáradság nyomai erősödnek a testen, ami mozdulatlanságban állapodik, úgy a gonosz a lélek gúzsbakötésére készül. A bűn (a bűnök) nagy súlyával kíván rátelepedni az emberi akaratra.

A kimerültség még nem a halál. A bűn, a bűnök halálos terhe még nem az elveszettség állapota. Közeli, de nem végső állapot. Van ébredés, lehetséges a megelevenedés. Az eszméletlenségből még van visszaút az életbe. A bűnök lélekvesztő sírgödréből még van megtérés és irgalomra lelés. Krisztus háromszori elesése és újra felkelése bátorít a hetvenszer hétszeri kezdésre. Utolsó leheletünkig életre kelhetünk!

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 


 
X. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
 MEGFOSZTVA
 

Mi emberek szeretünk mindent lecsupaszítani. Úgy gondoljuk, hogy akkor megtaláljuk a titok nyitját. Ám a lecsupaszítás kárörvendő érzésén túl csak a csalódás marad. Nem tanulunk a korábbi példákból. Az emberi tekintélyt, méltóságot is úgy csupaszítjuk le, mint a tárgyi világ bármely összetevőjét. A megalázás nagyszerű eszközünk arra, hogy embertársunk értékeit tönkretegyük, erkölcsi magasságát ledöntsük, tiszta életfelfogását   beszennyezzük, jó célú törekvéseit megakadályozzuk. Tesszük mindezt a törvény tarka palástjába burkolózva és a jog hűvös érvényesítését hangoztatva.

Ezt tették a római katonák is Jézussal. A becsület, a rágalom, a hazugság, a megszólás összes bántó eszközén túl a lemeztelenítés önérzetet bántó és támadó szadizmusával estek neki.

Legyen ijesztő számunkra e magatartás és vegyük észre, hogy olyan világban élünk, hogy „amit szégyellnünk kellene, azzal dicsekszünk!”

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 
 
 
 
XI. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 


RÁFESZÍTVE
 

A nekifeszülve, megfeszített erővel kifejezéseket mindnyájan ismerjük. A bennünk létező fizikai erőben bízunk. A mindenáron végrehajtás kifejezései.

A római katonák is nekifeszültek a parancs lelketlen megvalósításának. Megfeszített idegrendszerrel dolgoznak a kivégző osztag munkásai, még akkor is, ha mindennapos nekik az emberi kínzás „élménye”, ami nem fakadhat emberi természetességből. Hiszen ők ráfeszítik a keresztre az emberi testet, ha nem  is illeszkedik rá.

 
Jézus ráfeszül a rászabott vagy rá se szabott fakeresztre!?
 
Mindenképpen kifeszítve, hisz külső erők bánnak vele illesztési formáknak megfelelve. Jézus ráfeszített erőknek enged, hogy akaratát az Atya és az emberszeretethez igazítsa. Most az emberi, fizikai erő igazításának enged, hogy maradéktalanul érvényre juthasson engedelmessége és szeretete.

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 


 
XII. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 


FELEMELVE
 

A földdel egyenlő testhelyzetből, mely a teljes azonosulást fejezi ki az ember és ember kapcsolatának viszonylatában; most felemelik a kereszttel, hogy a vertikális világ  - vagyis az ember és az Isten közötti kapcsolat - örök jelévé váljon. Az állandó lehúzó és felemelni akaró erők kereszteződésében helyezkedik el az Istenfia. Ezek a vergődés nagypillanatai, illetve órái. A végső percek, amikben a test rándulásai között a lélek nagy döntése érlelődik. A beteljesülés visszavonhatatlan percei az elhagyatottság, a kiszolgáltatottság és a teljes magányosság záró akkordjában. Az „Istenem, Istenem…”  szapora kifejezéseinek állapota, és a végzet szavaiba öntött folytatása: „miért hagytál el engem?”  Egészen emberhez illő kifejezések Jézus utolsó szavai. De a záró szó: ”BETELJESEDETT!” Küldetése teljesedettségét üzeni a világnak: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne el ne vesszen, hanem örökké éljen!” ( Jn, 3,17)

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 XIII. Állomás

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
LEVÉVE

 
Ebben a brutális környezetben is akadnak együtt érző szívek és segítő kezek. Az élettelen test nem maradhat a kereszten. A tisztelet és a kegyelet emberi érzései legyőzik a félelmet. A szeretet erői életre kelnek, megmozdulnak; megszégyenítve az erőszak minden durvaságát. Mária az élettelen testben is Fiát látja és továbbra is úgy szereti, mint Istentől kapott Fiút.  Az anyai szív hisz Fiának küldetésteljesítésében. Az emberi világból Ő tudja legjobban, hogy ez az ÉLET az Istentől való és isteni küldetéssel telített és Istenhez tart. Ha a fájdalom és a szenvedés bénító óráiban bizonytalankodva is, de HISZ. Számtalanszor juthatott eszébe az IGEN, melyet az angyal szavára adott.
 
Az Ő Igenje is most teljesedik be!

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 

 
 
XIV. Állomás
 
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!

 


ELHELYEZVE
 

Az emberi gondoskodás igyekszik mindent a megfelelő helyre tenni. Az élettelen test kegyeleti helye a sír. Sírás, fájdalom és szomorú érzések közepette kísérik temetési helyére. Jézus elhelyeződik az emberi érzelmek világában. Van, aki a sírba helyezi, a végleges temetés gödrébe;   akad, aki érzelmeinek felejtő mezejére veti; megint más valaki értelmének ismeretlenségébe helyezi; és vannak olyanok is, akik az akarat  távoltartó falait emelik fel.

A hit azonban világosságot gyújt az emberi lélekben. Emlékeztet a tanítói szavakra. „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)  Vagy: „Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, még ha meghal is élni fog. Mindaz, aki belém vett hittel él, nem hal meg sohasem…” (Jn 11,25)

 
Hova helyezem Jézust életemben?!

 
Könyörülj rajtunk Urunk!
És tisztítótűzben szenvedő lelkeken!
 

 
BEFEJEZÉS

 
A lélek javát szolgáltuk Jézus keresztútjárásával. Egyesítettük fájdalmainkat, szenvedéseinket, meg nem értésünket, magányunkat, kiszolgáltatottságainkat az Ő megváltói kínszenvedésével. Hisszük, hogy értett és meg nem értett megpróbáltatásainkat Ő lelkünk épülésére tudja fordítani. Kérjük, hogy lelki tisztulást szolgáló keresztútjárásunk adjon a tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek szabadulást és örök életet.
 
Ámen.
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz