Megbocsátás

Megbocsátás
 
 
,,A gyenge nem tud megbocsátani.
A megbocsátás az erősek tulajdonsága."
 
Ez egy bölcs hindu, Mahatma Gandhi mondása - azé az embe­ré, akinek békeszeretete és akarata olyan erős volt, hogy egy vi­lághatalmat kényszerített térdre, és világtörténelmet írt. Egyéb­ként elkötelezettségében kifejezetten Jézusra hivatkozott.
 
Néhány keresztény tehernek találja, hogy meg kell bocsáta­nia annak, aki megsértette őt. Megbocsátásuknak rezignált mel­lékíze van. Nem szabad haragudnom. Meg kell bocsátanom. Ám nem ez a megbocsátás lényege. A megbocsátás mindig az erősség, és nem a gyengeség kifejezése. Csak akkor tudok meg­bocsátani a másiknak, ha magamat először is bensőleg elhatáro­lom tőle. Ehhez szükségem van az agresszióra, egy erős belső erőre, mellyel magamból a másikat kivetem. A megbocsátás második lépése, hogy a sértést a másiknál hagyom. Megbocsá­tani azt jelenti: azt, amit a másik nekem tett, félreteszem úgy, hogy az már többé nem terhel. A harmadik lépés abból áll, hogy megkísérlem a másikat megérteni. Ha megértem őt, akkor a megbocsátás már nem fáradságos kötelesség, melynek magamat alávetem, hogy Jézus parancsolatának engedelmeskedjem, ha­nem a szabadulás cselekedete. Ha megértem, hogy a másik csak azért sértett meg, mert ő maga egy "sérült gyermek", mert saját sérüléseit adta tovább, akkor már nem lesz hatalma felettem. Szabad leszek attól, amit elkövetett ellenem. Amíg nem tudok megbocsátani, addig függök a másiktól. A megbocsátás szabaddá tesz. Némelyek azért nem lesznek egészségesek, mert nem tud­nak megbocsátani. Hogy az ember meg tudjon bocsátani, jó ér­telemben vett önállóságra van szüksége. És a megbocsátás egyút­tal belső erőre, tisztánlátásra és szabadságra vezet.
 
                                                        (Anselm Grün: Az életművészet könyve 126.o.)
 
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz