Karácsonyi oratórium

Johann Sebastian Bach
 
Bach munkásságában gyakran előfordult, hogy régebbi, alkalmi jellegű, rögtözött művét újból felhasználta jelentős átdolgozásban egy újabb, nagyobb szabású művéhez. Ez az eljárás nem szokatlan a barokk zenei gyakorlatban, a szerző így gondolatait különböző formában teljesítette ki. Így dialektikus fejlődésében követhetjük a gondolatok kifejezését a tökéletesedés felé. 

Bach legtermékenyebb éveinek egyikében, 1734-ben keletkezett Karácsonyi oratóriuma zenéjét szintén jórészt világi, alkalmi jellegű műveiből rakta egybe. Műfaji jellege szerint nem is nevezhetjük oratóriumnak, mert nem drámai felépítésű, hiányoznak a konfliktusok szenvedélyes mozzanatai. Lényegében hat kantáta sorozatos egybefűzése, az ősi német zenei hagyományok szerint inkább népies misztérium-játék, amit aláhúz a kompozíció naiv-népies intonációja is. 

Lukács és Máté evangéliumának szavait használta fel itt Bach, Krisztus születésének eseményeivel kapcsolatban, de kiegészítik a szöveget alkalmi versezetek is, így Picander korablei divatos költői sorai is. A családi élet bensőséges boldogságát sugárzó zenei idill, amelyet jellemez az elvont és komplikált, ellenpontozó technikától való tartózkodás, már terjedelménél fogva sem alkalmas egy alkalomra való előadásra. A hat egymásután következő, istentiszteletre készült mű mai koncertszerű megszólaltatásában az utolsó két rész erősen megrövidítve kerül előadásra. 

 
Az I. tétel üstdob ütései, majd a trombitán felhangzó D-dúr hármashangzat felbontott harmóniája örömteljes, ünnepélyes hangulatot teremt. 
 

 
Epikai nyugalom ömlik el az evangélista szavai nyomán, melyek Jézus születéséről szólnak. A továbbiakban Bach zsenialitása utal arra, hogy Jézus születésekor az önfeledt öröm hangjai közben sem feledkezhetünk meg arról: mennyi szenvedés vár még a kisdedre. 

A II. részt bevezető siciliano ritmusú, az olasz barokk szerzők stílusára emlékeztető zenekari pasztorál gyengéd tónusával, naiv hangvételével a kompozíció egyik legmegragadóbb mozzanata. Itt is megmutatkozik, mit jelentett Bach számára Corelli és más olasz szerzők beható tanulmányozása. Mária altató dala (amely eredetileg udvari születésnapi műnek készült) bájos gyengédségével igéző hatású. Angyalok kórusa hirdeti meg a békességet a földön, majd a zárókorál szólal meg egybevegyülve a kezdő pasztoráltéma hangjaival. 
 
A III. rész a pásztorok Betlehembe vezető útjáról szól. A szoprán és basszus remekbe készült duettje után Mária áhitatos alt áriája csendül fel hegedűszóló kíséretében. A továbbiakban moralizáló áriák váltakoznak korális részekkel. 

 

 
A IV. rész Krisztus névadási ünnepéről szól. A homofón kórus-tételek két duettet fognak körül. Az ún. "visszhang ária" önállóan is kedvelt műsorszám. 
 
Az V. rész anyagából a mai gyakorlatban a napkeleti bölcsek kórusa és egy tercett kerül előadásra. 

A VI. rész Heródes gyermekgyilkosságáról szól. Befejezésül a kezdő korális csendül meg újra. Bach itt azonban a moll hangnem helyett a fénylő dúr- hangnemben harmonizálja a korált, mintegy jelképezve ezzel, hogy Heródes terve nem sikerült, az ő gonosz tette után is tovább él az isteni gyermek. 
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz