Rózsafüzér imádsága

A rózsafüzér hónapja
 
 
Az októbert a katolikus Egyház a Mária iránti tiszteletnek szenteli a rózsafüzér által, amelyet a hónap folyamán imádkoznak templomaikban.
A rózsafüzér a közkedvelt Mária-ájta­tosságok közé tartozik. Nemrégiben még úgy tűnt, ez az ájtatosság válságba került. Egyes keresztények attól féltek ugyanis, hogy ez az ájtatosság homályba dönti hitünk legfontosabb igazságait és titkait.
Ma ez az ájtatosság új lendületet vesz. Újra rádöbbentünk a vallási élmény nagy fontosságára, valamint az érzelmek szerepére és nemcsak az ész hideg ismeretére. Az Egyház megérezte: életében ott kell, hogy legyen az anyai szív és annak melege. Nincs család édesanya nélkül - Máriáról pedig mint Jézus édesanyjáról a Zsinat úgy szólt, mint az Egyház anyjáról.
Ezért a Mária iránti ájtatosság nem szorítja háttérbe hittünk titkait. Ellenkezőleg: hozzájuk vezet, és föltárja őket előttünk. Ez érvényes a rózsafüzérre nézve is. A rózsafüzér - elmélkedő imádság, amely magába foglalja az egész Evangéliumot. Az azt imádkozó ember, úgymond, végigjárja Jézus életének legfontosabb állomásait és útkereszteződése­it. Megéli, hogy ez az élet miattunk és üdvösségünk miatt zajlott le így. A saját létét Jézus életében, mint tükörben tátja. Mária ebben az imádságban aranyszál­ként vezet bennünket Jézushoz, Istenhez.
 
A szeretet olyan érzés, amelyet tanulni kell Egyidejűleg mély kívánság és ellen­ségesség. Egyidejűleg feszültsége és beteljesülése az életnek. A boldogság csak egy része a szeretetnek – s ezt meg kell tanulnia az embernek. Victor Hugo

Az örvendetes olvasó (H-Szo)

1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse,


1. Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
Sz.V.U 165 Mária kis hajlékában
2. Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
Sz.V.U. 185. Mária, Szűzanya Názáretből indul útnak
3. Akit Te, Szent Szűz a világra szültél
Sz.V.U. 34. Szülte a Szűz szent Fiát
4. Akit Te. Szent Szűz a templomban bemutattál
Sz.V.U. 164. Ó, Sion, templomod
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
Sz:V.U. 194. Ó, Mária szent Szíve
 
A világosság olvasója (Cs)

1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen,


1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
Sz.V.U. 45. János áll a part felett
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
Sz.V.U. 42,3. Kánai menyegzőn a Szűz Anya szól
3. Aki meghirdette Isten országát
Sz.V.U. 152. Ó, Jézus emlékezni rád
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
Sz.V.U. 150. Uram, Jézus! Légy velünk
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát
Sz.V.U. 130. Szerelmes, édes Jézusom
 
A fájdalmas olvasó (K-P)

1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse,


1. Aki érettünk vérrel verítékezett
Sz.V.U. 66,1-2. Bűnös lélek, sirasd, kérlek
2. Akit érettünk megostoroztak
Sz.V.U. 74. Ó, Jézus, Jézus
3. Akit érettünk tövissel koronáztak
Sz.V.U. 61. A fényes Isten-arcot
4. Aki érettünk a keresztet hordozta
Sz.V.U. 63. A keresztfához megyek
5. Akit érettünk keresztre feszítettek
Sz.V.U. 70. Jézus, világ Megváltója
 
A dicsőséges olvasó (Sze-V)

1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza,


1. Aki a halálból feltámadt
Sz.V.U. 88. Krisztus feltámadott
2. Aki a mennybe fölment
Sz.V.U 95. Krisztus a mennybe fölmene
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldt
Sz.V.U. 102. Szentlélek Isten, szállj le ránk
4. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
Sz.V.U. 167. (ÉE) 283: Felvitetett magas mennyországba
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott
 
Sz.V.U. 168. Örülj, vigadj
 
Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz