Dicsértessék a Jézus Krisztus


Köszöntő

 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mindazokat, akik érdeklődéssel böngésznek a világhálón és vallási, illetve egyházi "étekre" éheznek. Nem az erőszakoskodás eszközével kívánok élni, nem is a mindenáron való meggyőzés útját járom, de nem is a bújtatott igazságok köntösében  állok elő. Csupán a korszellem eszközét használom a krisztusi küldetésnek engedve: "Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig." (Mt 28, 19-20)

Jól esik Szent Pál apostollal mondani: "Ha ugyanis az evangéliumot hirdetem, nincs mivel dicsekednem, hiszen ez a kötelességem. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy az evangéliumot hirdetve, ingyenessé tegyem az evangéliumot, és ne használjam ki az evangéliumban gyökerező jogomat." (1 Kor 9, 16-18)

Az idézett szentírási szakaszok mindnyájunknak szólnak. Ha hívő lélekkel olvassuk, kiérezzük küldetésünk irányát, célját, és a befogadás alázatát. Ha nem hívő, de jószándékú keresőként találunk a szövegre, akkor a megszólítás és a bátorítás töltheti el az olvasót. A véletlen rátaláló pedig Isten kifürkészhetetlen szándékát vélheti felfedni, akár megszólításnak is veheti és a későbbiekben talán éppen e honlap segítheti hitbeli előrejutását.

Segítő szándék vezérel a bizonytalankodó, a kezdeti lépéseket bátortalanul megtevő embertárs irányában. A honlap szerkezetébe inkább a praktikus szempontokat tartottam fontosnak, hogy minden ember eligazodjon az alapvető vallási kérdésekben.  A látható  egyház egyszerűsített szervezeti felépítése éppúgy megtalálható, mint a láthatatlan egyház lelki egybetartozásának elemei. A vallási programok megjelenítése, elérhetősége éppúgy szerepelni fog, mint a hivatali fogadások időpontjai, a kölcsönös időbeosztás megbecsülése érdekében. Szükségesnek tartottam az állandó rovatok megjelenítését, melyben az alapvető katolikus keresztényi szabályokat, törvényeket, imádságokat lehet megtalálni. A liturgikus rovatban figyelemmel követhető az aktuális idő értelmezése, és a liturgikus tevékenységek tartalmi jegyei. Esetleges magatartási formák értelmezéséről is szó esik, hogy az egységet szolgáló külső jegyek se hiányozzanak összetartozásunk kifejezéseiből. Alapvető gyakorlati és elvi feltételek ismertetése is megtalálhatók lesznek, főképp katekumenek (hitismeretben kezdők), a kereszteléssel, házasságkötéssel és egyéb szolgáltatásnak látszó, de nagyon nem arra a szintre engedett, eseményekkel kapcsolatos tudnivalók. 

Kedves Fiatalok! Külön is megszólítalak Benneteket, hisz ez a technika a ti világotokat szolgálja leginkább. Benneteket foglalkoztat legtöbbet, korotoknál fogva. Használjátok jóra! Legyen lelki épüléstek eszköze! Merjétek rendszeresen megnyitni ezt az oldalt! Érdeklődő kérdéseitekre keressetek választ! Vegyetek példát a bibliai ifjú történetéből, aki Jézus elé állt és megkérdezte: "Mester mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?" (Mt 19, 16-22) Mindnyájan e kérdés körül forgunk. Jó lesz együtt oldozgatnunk...

Örömmel tölt el, ha a Családokat is megérinti egyházi lapunk. Igyekszünk olyan írásokkal és tanácsokkal szolgálni, ami a családi közösséget erősíti, a gyermeknevelést segíti, és az egyházzal közösségben szolgálja az embert és dicsőíti az Istent.

A megértő együttműködést és a lélek üdvösségét szolgáló apostolkodást egyházközségünk nevében is köszönöm minden jószándékú embertársnak!
 

Rózsás László
plébános


 

Kattintson ide a bezáráshoz

ALAPELVEK A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA ADATKEZELÉSE SORÁN


Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli
.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a hozzájárulás a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
- ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,
- vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA az érintettek személyes adatait az általuk adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulásokról a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nyilvántartást vezet.

A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A honlapok látogatása során a KAPOSVÁRI SZÉKESEGYHÁZI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA nem rögzíti sem a felhasználók IP címét, sem más személyes adatot. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.


Kattintson ide a bezáráshoz